Holmestrand viser vei!

Det politiske flertallet i Holmestrand kommune vil ha en handlingsplan mot all diskriminering, uansett grunnlag, og sender forslaget som bare tok opp LHBT+ personer i retur til administrasjonen.

I fjor høst lå forslaget «Holmestrand i regnbuens farger» klar, som handlingsplan mot diskriminering av LHBT+ personer. Planen var klar til vedtak, da politikerne besluttet å sende den ut på offentlig høring i kommunen, før endelig vedtak.

Verdialliansen besluttet å delta i høringen, og leverte en grundig høringsuttalelse der alle handlingsplanens tiltak og begrunnelser ble kommentert. Du kan lese saken om dette på Verdialliansens nettsider fra november.

Verdialliansen oppsummerte anbefalingen til Holmestrand kommune i to punkter:

«1: LIKEBEHANDLING: Dersom Holmestrand kommune ønsker å vedta en handlingsplan for mangfold og inkludering, mot diskriminering og utenforskap, så bør en slik plan ha en helhetlig tilnærming som likebehandler alle lovens diskrimineringsgrunnlag, og således alle personer og grupper i Holmestrand kommune.

2: AVGRENSNING: Dersom Holmestrand kommune likevel vedtar en egen plan som er spesifikk for LHBT+ personer, så bør planen avgrenses til rettigheter, plikter og tiltak som har hjemmel og er pålagt i eksisterende lov, uten tiltak og reformer som definerer, normerer og griper inn i liv og rettigheter fil personer og grupper med andre diskrimineringsgrunnlag, verdier, politiske, religiøse og filosofiske overbevisninger».

Denne uken var handlingsplanen satt på dagsorden for møter i alle kommunens hovedutvalg. Kommunedirektørens innstilling var å vedta planen. Møtet tirsdag 30 januar i hovedutvalget for kultur, oppvekst og frivillighet, ble overført direkte på web-TV, og ligger tilgjengelig i arkivet.

Da møtet kom til saken om LHBT handlingsplanen, fremmet Sandra De Paula Paiva fra FrP følgende alternative forslag:

Handlingsplanen sendes tilbake og utarbeides på nytt. Planen skal motvirke og forebygge diskriminering. Planen skal ikke gjøre forskjell på bakgrunn for diskrimineringen, men anerkjenne at diskriminering er galt uansett.

Dette forslaget fikk flertall, og saken er tatt av dagsorden for de andre hovedutvalgene. Protokollen fra hovedutvalgets møte ligger på kommunens hjemmesider.

Dette betyr at Holmestrand kommune nå viser vei for kommune-Norge!

Dersom kommunene skal vedta handlingsplaner mot diskriminering, så må de ta likestillings- og diskrimineringsloven på alvor, og ikke kun fokusere på enkelte diskrimineringsgrunnlag, men ta helhetlige grep mot all diskriminering og likebehandle alle lovens diskrimineringsgrunnlag.

Hvis det politiske flertallet opprettholder det vedtaket som hovedutvalget for kultur, oppvekst og frivillighet gjorde tirsdag, er det virkelig grunn til å heie på Holmestrand kommune, for å vise en helt ny vei der kommunale handlingsplaner i fremtiden må ta alle lovens diskrimineringsgrunnlag på alvor og likebehandle dem.

For Verdialliansen er det selvsagt også svært inspirerende at en kommune lytter til konklusjonene i en høringsuttalelse som det ble nedlagte mye arbeid med.

I dag roper vi «Heia Holmestrand»!

DISKRIMINERINGSGRUNNLAG:

Les mer på SNL om betydningen av begrepet «diskrimineringsgrunnlag». Den juridiske definisjonen fremkommer av opplistingen av slike grunnlag for diskriminering i likestillings- og diskrimineringslovens formål i lovens § 1.

BILDET som benyttes i denne artikkelen er skjermbilde fra Holmestrand kommunes overføring tirsdag 30. januar 2024 fra møtet i hovedutvalget for kultur, oppvekst og frivillighet.

Del