Holmestrand kommune må likebehandle alle innbyggere

Holmestrand kommune planlegger en handlingsplan mot diskriminering av LHBT+ personer. Planens grunnlag og tiltak griper inn i rettighetene til personer som ikke deler vidtrekkende LHBTQ-reformer.

Handlingsplanen «Holmestrand i regnbuens farger» har de siste ukene vært ute på bred høring i kommunen. Planen viser til at Holmestrand har ambisjon om å være en åpen, mangfoldig og inkluderende kommune «for alle», og vil tilrettelegge for at LHBT+ innbyggere skal oppleve «et trygt og godt lokalsamfunn».

Verdialliansen skriver i en høringsuttalelse at dette er verdier som kommunen er lovpålagt å ivareta. Holmestrand kommune kan ikke vedta en handlingsplan med tiltak og forvaltning som overstyrer lovgivning på forskjellige virksomhetsområder, som forvaltningsloven, opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Kommunen er forpliktet til å være åpen, mangfold og inkluderende for alle i kraft av eksisterende og lovgivning vedtatt av Stortinget.

Handlingsplanen viser til Foreningen FRI, og det opplyses at planens målsetting er definert i samhandling med FRI. En slik formulering av grunnlaget for handlingsplanen kobler Holmestrand kommune til politiske ambisjoner som går langt utover å sikre kunnskap og kompetente tjenester til LHBT+ personer.

Verdialliansen ber derfor om at Holmestrand kommunes administrasjon og folkevalgte må sette seg inn i arbeidsprogram for 2022 – 2024 og politiske plattform for FRI før handlingsplanen eventuelt vedtas.

«Foreningen FRI fremmer kjønns- og seksualitetsmangfold ved representasjon av brudd på normer for kjønn og seksualitet. Holmestrand kommune bør reflektere mer grunnleggende og forsvarlig om rekkevidden av dette, enn det som fremkommer i handlingsplanen som denne høsten har vært på bred høring», skriver Verdialliansen i kommentaren til Holmestrand kommune.

Den foreslåtte handlingsplanen har liste på 16 tiltak.

Ett av disse tiltakene er å sikre kjønnsnøytrale toaletter i kommunale bygg der dette er mulig. Verdialliansen kommenterer til dette at det kan ikke avvises en mulig årsakssammenheng mellom ideologisk og politisk skolering for en deregulert, privatisert og individualisert forståelse av kjønn og kjønnsidentitet og den kraftige økningen av kjønnsdysfori. Vedtak om kjønnsnøytrale garderober og toaletter støtter en forståelse av kjønn og kjønnsidentitet basert på ideologi og politikk. Dette kan bidra til økt omfang av personlig usikkerhet om kjønn.

Krav om kjønnsnøytrale toaletter og garderober kan redusere dusjing i skoler og svømmeanlegg, og skape usikkerhet, ubehag og problematiske forhold til toaletter i skolemiljøet. Et betydelig flertall av borgerne i Norge antas å foretrekke den tryggheten det innebærer at svømmehaller, idrettsanlegg, skoler og institusjoner er organisert med utgangspunkt i en virkelighetsforståelse basert på to kjønn.

Verdialliansen viser til at tiltaket søker kommunal gjennomføring av et av forslagene i representantforslag 174 S (2018-2019) fra MDG v/ Une Bastholm, som Stortinget behandlet i 2019. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget og ble ikke vedtatt. Det er ikke rimelig at det politiske flertallet i Holmestrand kommune nå skal gjennomføre et tiltak som MDG ikke fikk flertall for i Stortinget.

Et annet foreslått tiltak er å legge til rette for informasjon for LHBT+ brukere og beboere om seksualitet og mangfold på institusjoner og tjenester for voksne og eldre.

Verdialliansen kommenterer at dette tiltaket er uproblematisk så lenge det ikke nedprioriterer innbyggere, beboere på institusjoner og brukere av kommunale tjenester, som ikke deler en LHBT+ agenda for endring av samfunnet.

Høringskommentaren understreker at ingen brukere og beboere må oppleve press eller at det tas for gitt at de skal delta i aktiviteter og markeringer som kan oppleves grenseoverskridende og invaderende.

Dette er hensyn som må ivaretas også overfor brukere og beboere som ikke lenger selv har anledning til å uttrykke verdier og overbevisninger de har stått for gjennom livet.

«Den enkeltes integritet må respekteres», skriver Verdialliansen til Holmestrand kommune.

Du kan lese hele høringskommentaren her:

VERDIALLIANSEN KOMMENTAR HOLMESTRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN LHBTQ 061123

Del