13. juni: Queer-basert skolering, innhold og omfang

I dag vil vi se nærmere på hvilke krav som faktisk fremmes under fanen av rettigheter for «skeive». Dette finner vi i politiske vedtak og krav som fremmes av LHBTQ-organisasjoner.

Blomsten for 12. juni opplyste hva norsk lov og menneskerettighetene sier om rettigheter til «skeive». Med dagens gjennomgang vil vi vise at krav om politiske reformer for «skeives rettigheter» går langt utover det som har grunnlag i norsk lov og menneskerettighetene. Dette inkluderer reformer og innhold i skolens opplæring, og som griper dypt inn i andre personers og gruppers rettigheter.

Materialet er innholdsrikt og viktig, og vi anbefaler at du klikker på lenkene og sjekker videre på egenhånd.


POLITISKE KRAV

YOGYAKARTA-PRINSIPPENE

En privat gruppe med ca 30 jurister og LHBT-aktivister møttes i 2007 til en konferanse/workshop i den indonesiske byen Yogyakarta. Denne gruppen har levert to dokumenter, de såkalte Yogyakarta-prinsippene: Det første etter konferansen i 2007 og et oppdatert dokument i 2017.

Deltakerne i gruppen var (og er) en privat samling av personer som ikke har mandat til å vedta noe som helst, men den ønsker å bli oppfattet som et kompetanseorgan for hvordan menneskerettighetene skal bli tolket og forstått. Norske myndigheter har uttalt seg positivt om Yogyakarta-prinsippene, selv om prinsippene går langt utover hva det er dekning for i menneskerettighetene.

«FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» har vedtatt en Politisk plattform, som i store trekk er en norsk versjon av Yogyakarta-prinsippene.

REGJERINGEN

I februar 2023 ble Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023 – 2026) lansert. Planen består av 49 tiltak som i sum medfører omfattende samfunnsendringer og prioriteringer. Mange av disse er ikke politisk behandlet.

STORTINGET

Stortinget er lovgivende organ i Norge. Mange tiltak som nå endrer Norge, burde etter vår mening vært politisk behandlet av Stortinget, f.eks. Nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens, som etter vår mening ikke har tilstrekkelig hjemmel i den lovgivningen som retningslinjen påberoper seg.

Høsten 2019 behandlet Stortinget de to representantforslagene 166 S og 174 S fra Ap og MDG med til sammen 20 enkeltforslag for å fremme skeiv politikk. Selv om de fleste tiltakene ikke fikk flertall i Stortinget, gjennomføres de nå som lokale handlingsplaner eller enkeltreformer. Les gjerne høringsuttalelsen fra Verdialliansen i 2019 til forslagene.

KOMMUNER

OSLO KOMMUNE / SKOLE: I mai 2022 oppfordret Oslo kommunes skoleadministrasjon alle skoler til å anvende LHBTQ-baserte ressurser i opplæringen. Les gjerne det brevet, og klikk videre på lenker til de enkelte ressursene som Oslo kommune oppfordrer skolene til å anvende.

Verdialliansen mener at dette var avvik fra Opplæringsloven og sendte henvendelse om dette til Statsforvalteren. Dessverre fulgte ikke Statsforvalteren opp med tilsyn. Verdialliansens brev til Statsforvalteren er omfattende, men det er et nyttig dokument å sette seg inni i — både for foreldre, lærere og lokalpolitikere.

OSLO KOMMUNE / HANDLINGSPLAN: Oslo kommunes handlingsplan «Stolt og fri 2024 – 2028» inneholder en rekke tiltak som ikke følger av norsk lov eller menneskerettighetene. De er politiske prioriteringer og reformer som i mange tilfeller griper inn i andre personers og gruppers rettigheter.

BÆRUM KOMMUNE og «REGNBUEFYRTÅRN»: I Bærum kommune pågår utredning av en oppdatert handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det inngår i denne utredningen å vurdere om samtlige skoler i Bærum kommune skal sertifiseres som «Regnbuefyrtårn».

Foreløpig er to skoler i Bærum, Jar og Stabekk, sertifisert. Det inngår i sertifiseringen at skolen skal vedta en handlingsplan som skal godkjennes av Foreningen FRI, til tross for at planens tiltak griper dypt inn i forhold som er regulert av Opplæringsloven. Her kan du lese Jar skoles handlingsplan og Stabekk skoles handlingsplan.

Les gjerne denne saken om «Regnbuefyrtårn» på Verdialliansens nettsider. Der finner du også lenker til omtale og brev som er sendt angående skoler som sertifiseres som «regnbuefyrtårn».

HELSETJENESTEN

Et ekstra eksempel som viser at regnbueflagget og Pride uttrykker reformer og samfunnsendringer langt utover «mangfold og inkludering», og de rettighetene skeive har etter norsk lov og menneskerettighetene, er «Nasjonal faglig retningslinje for behandling av kjønnsinkongruens».

Retningslinjen skiller seg fra andre faglige retningslinjer for helsetjenesten ved at den er laget for å bekrefte et diskrimineringsgrunnlag (kjønnsidentitet), ikke for å beskrive utredning og behandling av kjønnsinkongruens som en diagnose.

Retningslinjen åpner ikke for at barn, ungdom eller eldre personer med kjønnsinkongruens skal få hjelp til å utvikle en trygg identitet med det fødselskjønnet de har. Retningslinjen legger opp til at kjønnsidentitet som medfører kjønnsinkongruens, kun skal bekreftes, eventuelt med medisinsk behandling.

Mer om dette kan du lese i artikkelen vår publisert 5. juni.

OPPSUMMERING

Kort oppsummert så ønsker vi med dagens gjennomgang å vise at det finnes en ytterliggående, radikal agenda som vil:

  • Regulere språket i kjønnsoverskridende retning
  • Oppheve ekteskapet mellom én mann og én kvinne som norm
  • Frata tros- og livssynssamfunnene retten til å foreta vigsel
  • Oppheve forutsetningen om at juridisk foreldreskap følger av biologisk foreldreskap
  • Hele samfunnet skal akseptere at kjønn etableres ved individuell identitet
  • Deregulere tilgangen til medisinske inngrep for å bekrefte kjønnsidentitet
  • Deregulere den menneskelige reproduksjonen med bioteknologi og assistert befruktning

Bare for å nevne noe.

Vårt svar er at norsk lov og menneskerettighetene gir et felles vern mot hat, kriminalitet og diskriminering som er likt for alle borgere i Norge. Dette grunnlaget likebehandler alle.

Kritisk engasjement og refleksjon om politiske agendaer utover dette innebærer et grunnleggende engasjement for demokrati, rettsstat og retten til — både for barn, unge og voksne — ikke å bli påtvunget politisk og ideologisk skolering.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del