5. juni: Kjønnslemlestelse er OK – bare det skjer på norsk

Kjønnslemlestelse er straffbart, også hvis det skjer med samtykke. Norge har høy internasjonal profil i arbeidet mot kjønnslemlestelse, bare ikke når det skjer i en norsk kontekst.

Denne saken bygger på dette dokumentet:

STRAFFELOVEN OG NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE KJØNNSINKONGRUENS 130424

Nå mener Verdialliansen at norske retningslinjer for såkalt «kjønnsbekreftende behandling» ikke har avklart grensene mot straffelovens bestemmelser om kjønnslemlestelse og kroppsskade.

Helsedirektoratet skriver selv i nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens at oppdraget var å «utarbeide normerende dokument / faglige anbefalinger om behandling av kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens jf. tiltak 27» i «Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017– 2020)».

Helsedirektoratet skriver videre:

«Oppdraget med denne nasjonale faglige retningslinjen har en sjelden og spesiell bakgrunn, ulikt andre normerende publikasjoner fra Helsedirektoratet. Det er ikke vanlig at oppdrag om å utarbeide faglige retningslinjer knyttes til etablerte diskrimineringsgrunnlag og en global og nasjonal bekymring for helsetjenestetilbudet til en pasientgruppe. Retningslinjen må leses og forstås med bakgrunn i dette».

Alvoret i vår kritikk mot retningslinjen, er at den ikke engang åpner for å bistå barn, ungdom og andre med kjønnsinkongruens til å etablere en trygg identitet i eget fødselskjønn. Retningslinjens premiss er at kjønnsidentitet alltid skal bekreftes, eventuelt med medisinske inngrep.

Når Norge ikke engang åpner for muligheten av å ha som mål at en person med kjønnsinkongruens skal få bistand til å bli trygg i eget fødselskjønn, uten medisinske inngrep, har Norge etter vår mening vedtatt avvik fra retten til «den høyest oppnåelige helsestandard», som er vedtatt menneskerettighet i både barnekonvensjonen Art. 24 og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Art. 12.

Bakgrunnen for at Verdialliansen har tatt initiativ i denne saken, er ikke ønske om å gripe inn i helsetjenestens oppdrag i å levere forsvarlige helsetjenester, eller å tilta oss en medisinsk eller juridisk kompetanse vi ikke har.

Et viktig forhold å være klar over, er at det som for flere tiår siden het «kjønnsskifteoperasjoner» ikke lenger finnes, fordi diagnosen som kunne lede til slik behandling, i dag er fjernet. I dag eksisterer diagnosekoden som kan utløse tiltak etter den nasjonale retningslinjen kun for å gi slike medisinske inngrep legitimitet.

Det er uforsvarlig å ikke ta på alvor den risikoen som ytterliggående idelogi om kjønn, slike det bl.a. fremmes nå i norske skoler, kan rekruttere til kjønnsinkongruens og dermed også til etterspørsel etter slike medisinske inngrep, som kan være i konflikt med straffeloven.

Dette understrekes i forarbeider (pkt. 2.2) til Helsedirektoratets retningslinje:

«Kjønnsbekreftende helsehjelp» står i motsetning til begreper som «kjønnsskifteoperasjon» og
«kjønnskorrigerende behandling», som, ved siden av å legge til grunn en forståelse av at det er
kjønnsidentiteten som endres i denne prosessen, kan skape assosiasjoner til utelukkende de kirurgiske
aspekter av kjønnsbekreftende helsehjelp
(side 9)

Verdialliansen har i april i år sendt et omfattende brev til en rekke instanser hvor disse temaene tas opp og begrunnes. Vi avventer fortsatt svar og kompetente vurderinger på vår henvendelse. Brevet er på 32 sider, men det er kort sammendrag på første og siste side, og hvert kapittel har et innledende kapittelsammendrag.

Vi håper særlig at pedagoger i skole og barnehager, skolehelsetjeneste, helsepersonell og personer med juridisk bakgrunn tar seg tid til å lese gjennom dokumentet, som man finner via denne lenken:

STRAFFELOVEN OG NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE KJØNNSINKONGRUENS 130424

Del