Utdanningsdirektoratet må lage veileder som likebehandler

Utdanningsdirektoratet må lage retningslinjer med reservasjonsmulighet når skoler feirer Pride og underviser basert på ressurser, programmer og materiell fra organisasjoner med tilsvarende formål som eieren og arrangøren av Pride.

Obligatorisk undervisning med feiring av Pride og verdier og kompetansemål definert av utenforstående aktører vurderes å være i strid med opplæringsloven. Dersom skolene likevel tilrettelegger undervisningen på denne måten må det finnes retningslinjer som er utformet tilsvarende for skolegudstjenester. Dette mener Verdialliansen, og gjentar anmodning til Utdanningsdirektoratet om slike retningslinjer.

Utdanningsdirektoratet svarte i et tidligere brev at flere kompetansemål i læreplanene kan være relevant ved markering av Pride, men legger til at «skolen bør i forkant informere om markering av Pride og ha et bevisst forhold til hvordan aktiviteter legges opp slik at disse er i tråd med opplæringsloven og læreplanverket».

I brev til Statsforvalteren i Oslo og Viken, og til Bærum kommune, dokumenteres innvendingene mot obligatorisk markering av Pride og tilrettelegging av undervisningen basert på ressurser og programmer levert av eksterne interesseorganisasjoner. Begge brevene er vedlagt til Undervisningsdirektoratet.

Du kan lese hele brevet til Utdanningsdirektoratet her:

BREV TIL UTDANNINGSDIREKTORATET VEDR PRIDE OG OPPLÆRINGSRESSSURSER 060323

Del