Kommentar til SVs alternative budsjett for 2024

I forrige uke leverte SV sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2024. Verdialliansen har levert kritiske merknader til ett av forslagene, som er å «Kutte statstilskuddet til NLA».

Forslaget, som kutter statstilskuddet til NLA-høgskolen med 340 millioner kroner, har ingen uttalt begrunnelse, men SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski uttaler til Vårt Land:

Vi har gjort omprioriteringer, der vi tenker at dette er det ikke noen vits i å bruke penger på.

Verdialliansen har levert kommentar om dette til Stortingets finanskomite, utdannings- og forskningskomite og familie- og kulturkomite. Verdialliansen presiserer at henvendelsen ikke representerer NLA og heller ikke er sendt etter forståelse med NLA. Det er Verdialliansens ideelle formål, og de allmenne konsekvensene dersom den type forslag får aksept, som er motivet for at Verdialliansen kommenterer forslaget.

Det er naturlig å anta at SV støtter kritikken mot NLAs verdidokument, hvor følgende setning er tatt inn:

Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.

Verdialliansen gjør oppmerksom på norsk og svensk utredning av felles ekteskapslov, og det endelige lovforslaget som ble sendt til Stortinget:

Fra regjeringen Stoltenbergs første høringsnotat til forslaget om felles ekteskapslov i 2007:

«Ulik behandling av registrerte partnerskap og ekteskap har til dels vært oppfattet som diskriminering av homofile og lesbiske.  Med hensyn til internasjonal privatrett kan det imidlertid neppe være grunnlag for å se en eventuell ulik behandling av likekjønnede og forskjelligkjønnende ekteskap som diskriminerende«. (Høringsnotatet i 2007 til felles ekteskapslov, pkt. 6.3.1, side 84)

Fra regjeringens lovforslag om felles ekteskapslov i februar 2008:

Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) har tolket EMK artikkel 12 slik at bestemmelsen bare beskytter den tradisjonelle form for ekteskap, med det menes ekteskap mellom to personer av ulikt kjønn. Homofiles rett til å inngå ekteskap er dermed ikke direkte beskyttet av konvensjonen. (Fra lovforslaget som ble sendt til Stortinget, Ot.prp. nr. 33 2007–2008, side 12, fra høringskommentaren til Norsk senter for menneskerettigheter)

I Sverige hadde utredningen SOU 2007: 17 tilsvarende vurderinger:

Att äktenskapet inte står öppet för par med samma kön torde dock varken enligt regeringsformen eller enligt Europakonventionen i och för sig innebära en diskriminering på grund af sexuell läggning, men det torde ändå innebära en form af särbehandling. (SOU 2007 Äktenskap för par med samma kön Vigselfrågor: 17, sammenfatning side 17)

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) i Strasbourg behandlet en sak om likekjønnet ekteskap i 2010 etter at Østerrike hadde avvist å registrere ekteskap mellom to menn. Tema var om den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK, artikkel 12 om retten til å inngå ekteskap, pålegger  europeiske stater å vedta lov om likekjønnet ekteskap. Det fremgår av dommen at EMK ikke medfører noen slik forpliktelse. (Referanse: Dommen i Schalk & Kopf mot Østerrike.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen oppdaterte i august 2022 Guide on Article 12 of the European Cionvention on Human Rights”. Under kap. 3, b. omtales same-sex marriage i punktene 30, 31 og 32. Domstolens veiledning er klar på at det ikke påhviler noen forpliktelse for medlemslandene til å vedta lovgivning der likekjønnet ekteskap og ekteskap mellom mann og kvinne er identisk regulert.

Ekteskapet mellom mann og kvinne er altså bærende norm også i EMK og for konvensjonens vern om retten til å gifte seg og til å stifte familie, uten at domstolen gir noen religiøs begrunnelse for dette. Politiske, religiøse, filosofiske og juridiske begrunnelser ha mange fellestrekk i sine begrunnelser for å holde ekteskapet mellom mann og kvinne som norm, f.eks. knyttet til reproduksjon, juridisk foreldreskap og naturrettslige betraktninger.

Verdialliansen mener at Stortinget ikke bør åpne for tap av ellers objektive og like rettigheter for utdanningsinstitusjoner, personer, organisasjoner og trossamfunn på bakgrunn av at de er åpne om sitt normgrunnlag. Særlig ikke når normgrunnlaget er tilsvarende EMK når det gjelder ekteskapet

Brevet til Stortingets fagkomiteer kan du lese her:

VERDIALLIANSEN STORTINGET VEDR NLA I SVS ALTERNATIVE BUDSJETT 171123

Del