Gjesdal kommune vurderer nytt flaggreglement

Gjesdal kommune i Rogaland har avholdt høring om forslag til nytt flaggreglement for kommunen. Det fremgår av saksfremlegget at flagging med regnbueflagget under Pride inngår i bakgrunnen for forslaget, som nå har vært på høring.

Verdialliansen har sendt en uttalelse til Gjesdal kommune, og viser til at flagging på kommunenes offentlige bygninger er regulert i egen lov om flagging på kommunenes offentlige bygningerLoven ble endret i 2021 etter forslag fra Solberg-regjeringen. Kommunal- og distriktsdepartementet hadde høring i 2020 før proposisjonen ble sendt til Stortinget.

Lovforslaget, og Stortingets vedtak, var særlig motivert av å legitimere flagging med det såkalte regnbueflagget fra kommunenes offentlige bygninger. Dette bekreftet daværende kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i mediekommunikasjonen om lovforslaget.

Verdialliansen viser til at begrepet «regnbueflagg» ikke er statisk. Stadig nye elementer har de senere årene supplert det opprinnelige regnbueflagget, som symbol for et stadig større spekter av identitetsfaktorer med tilhørende krav om reformer. Det foreslåtte flaggreglementet åpner derfor for fremtidige diskusjoner om hvilket av de mange ulike Pride-flagg som skal anvendes som regnbueflagg.

Foreningen FRI har vedtatt en politisk plattform hvor følgende er formulert under «Hva er FRI»:

En av våre viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, som politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier. Dette arbeidet drives lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom pride og andre skeive arrangementer.

Dersom Gjesdal kommune vedtar et flaggreglement hvor det skal flagges med regnbueflagget fra Storahuset under «Skeivå Rogaland Pride», vil mange hevde at Gjesdal kommune dermed assosieres med en politisk plattform og en rekke reformer og krav om regulering av helsetjenesten, skole og opplæring, familiene, språket, reproduksjonen, juridisk foreldreskap, tros- og livssynssamfunnenes rettigheter, forvaltningsorganenes grunnlag for saksbehandling, for å nevne noe.

Kommunens saksfremlegg om flaggreglement har ingen utredning av, informasjon om eller vurdering av hvordan Gjesdal kommunes flagging med regnbueflagget knytter an til og forplikter kommunen i relasjon til politiske ambisjoner ved Pride-arrangementene man flagger for.

Dersom Gjesdal kommune vedtar flaggreglementet, er det positivt at regnbueflagget avgrenses til Storahuset. Dersom flaggreglementet vedtas som foreslått, vil det likevel med sannsynlighet raskt oppstå press for å flagge også ved skolene. Mange kommuner har allerede regnbueflagging med obligatorisk deltagelse og markering av flaggheising. Dette strider mot samvittighetsfriheten, opplæringsloven og menneskerettighetene. For ordens skyld viser Verdialliansen derfor til at den svenske ombudsmannen for Riksdagen i 2021 kritiserte en skole i Växjö for obligatorisk Pride-markering.

Verdialliansen oppsummerer sin uttalelse til Gjesdal kommune slik:

1: Gjesdal kommune bør ikke vedta i flaggreglementet at det skal flagges med det såkalte regnbueflagget

2: Det endelige flaggreglementet må ivareta likebehandling av alle diskrimineringsgrunnlag.

3: Når høringen er avsluttet og det utarbeides endelige saksfremlegg for vedtak i saken om flaggreglement for Gjesdal kommune, må det fremgå av saksfremlegget at eieren, arrangøren og/eller inspiratoren til Pride (Foreningen FRI) har vedtatt en politisk plattform som sier følgende:

«En av våre viktigste oppgaver er å drive påvirkningsarbeid overfor storsamfunnet, som politikere, organisasjoner, myndigheter, næringsliv og massemedier. Dette arbeidet drives lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom pride og andre skeive arrangementer.»

Det må også fremgå av saksfremlegget hvilke reformer og politiske endringer som bl.a. «Skeivå Rogaland Pride» kommuniserer, og hvilke koblinger og eventuelle forpliktelser dette kan medføre, eller oppleves å medføre, for Gjesdal kommune dersom det vedtas i flaggreglementet at det skal flagges med regnbueflagget.

4: Dersom Gjesdal kommune likevel vil vedta i flaggreglementet å flagge med regnbueflagget:

  • bør dette være regulert i forslagets § 5, som naturlig følger av lovens unntaksregler
  • må det ivaretas samvittighetsfrihet for den /de som har ansvar for flaggheisingen
  • må det presiseres at det ikke skal flagges ved skoler og institusjoner

Uttalelsen fra Verdialliansen kan du lese her:

VERDIALLIANSEN: HØRINGSUTTALELSE TIL GJESDAL KOMMUNES FORSLAG TIL FLAGGREGLEMENT

Del