21. juni: Gjesdal kommune viser at saklige argumenter nytter!

Da Gjesdal kommune skulle vedta nytt flaggreglement, viste det seg at nøkterne og saklige argumenter kan vinne gehør hos administrasjon og kloke folkevalgte.

INGEN BLIR DISKRIMINERT VED IKKE Å FLAGGE MED PRIDE-FLAGGET.

Det er ingen lovpålagt oppgave for norske kommuner å flagge med regnbueflagget for å dokumentere at kommunen er åpen, trygg og inkluderende for hele mangfoldet av kommunens innbyggere.

Dette er verdier som alle norske kommuner er lovpålagt å ivareta hver eneste dag, i alle kommunenes enheter og tjenester. Lovpålagte oppgaver følger av norsk lov og forskrifter, som legger rammene for alle kommuner.

Norsk lov har det norske flagget som sitt kjennemerke og banner.

Ingen grupper blir diskriminert dersom kommunen, arbeidsplassen, skolen eller lokalmiljøet, flagger med det norske flagget. Det å velge bort regnbueflagget er ikke det samme som å velge bort rettighetene til personer og grupper som opplever regnbueflagget som «sitt flagg».

Temaet ble aktuelt tidligere i år, da Gjesdal kommune i Rogaland skulle fastsette flaggreglement for kommunen. Saken har stått på dagsorden hos mange av Norges 357 kommuner, etter at Stortinget i 2021, etter initiativ fra Erna Solbergs regjering, vedtok endringer i lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Det var helt tydelig at formålet var å åpne for regnbueflagget på offentlige bygg i hele Norge.

BEHANDLINGEN I GJESDAL.

I Gjesdal kommune ble det vedtatt å avholde en åpen, offentlig høring, før kommunestyret i april i år skulle foreta det endelige vedtaket. Kommunedirektørens forslag til vedtak, var å legge til rette for flagging med regnbueflagget, slik mange andre kommuner (ikke alle) har gjort.

Verdialliansen leverte høringsuttalelse, hvor vi forsøkte å argumentere nøkternt og saklig. Vi ga også forslag til endringer i det fremlagte forslaget, i tilfelle flertallet ville åpne for å flagge med regnbueflagget.

Da saken ble lagt frem for kommunestyrets folkevalgte til møtet i april, hadde kommunedirektøren tatt flere av Verdialliansens innspill og forslag til følge. Det fremgår av sakspapirene.

VEDTAK: FLAGGING SKAL KUN SKJE MED DET NORSKE OG DET SAMISKE FLAGGET.

Det endelige forslaget fra kommunedirektøren åpnet for at regnbueflagget fortsatt skulle ha en særlig prioritet i flaggreglementet, men dette ble avvist av kommunestyrets flertall.

I Gjesdal kommune er dermed de kommunale bygningene som flaggreglementet omfatter, forbeholdt det norske flagget, og det samiske flagget på Storahuset (kommunehuset) når det er samenes nasjonaldag.

I lokalavisen «Gjesdalbuen» ble også Verdialliansens høringskommentarer referert. Vi synes det er leit at det skjer i en sammenheng hvor det skapes inntrykk av fronter og motsetninger mellom tilhengere og motstandere av regnbueflagget. Vårt anliggende er ikke å forby verken Pride eller regnbueflagget, men å fremme en offentlighet og fellesarenaer som forstår betydningen av å likebehandle alle personer og grupper.

Da har også media et ansvar for hvordan de fremstiller et politisk vedtak. Det er ingen grunn til å fremstille vedtak om et kommunalt flaggreglement uten regnbueflagget på kommunens offentlige bygninger, som et vedtak mot noen, og til fordel for andre. Det er i hvert fall ikke slik vi vurderer det.

Vi synes Gjesdal kommune fortjener ros for det vedtaket de har gjort. Med dette viser Gjesdal kommune også gjennom flaggreglementet, at dette er en kommune som skal være trygg og inkluderende for hele kommunens mangfold av personer og grupper.

Gjesdal kommune setter også tydelige rammer for at forskjellighet, kanskje også motsetninger, hva angår verdier, ideologi, politiske oppfatninger, tro, livssyn og identitet skal håndteres. Med gjensidig respekt og anstendig dialog, og for øvrig ivaretas ved demokratiske prosesser og institusjoner.

Slik setter Gjesdal kommune et godt eksempel for hele kommune-Norge, og samfunnet ellers.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del