20. juni: PFU: Blikk brøt god presseskikk

Dagens blomst er gårsdagens avgjørelse i Pressens Faglige Utvalg, som ga en klager medhold i at magasinet Blikk har brutt Vær Varsom Plakaten.

Bakgrunnen var at en person i fjor lot seg intervjue av VG om personlige forhold og erfaringer i familien i forbindelse med et barn med kjønnsinkongruens. Magasinet Blikk publiserte i ettertid et leserbrev med belastende karakteristikker og omtale av personen som VG hadde intervjuet. Kort tid senere fulgte Blikk opp med ytterligere et leserinnlegg, som refererte til det første.

Blikk omtaler seg selv som Nordens eldste skeive magasin, etter oppstart i 1991. Magasinet kommer ut med 10 papirutgaver i året og som nettavis.

Begge leserinnleggene ble innklaget til PFU, som ga klager fullt medhold.

Uttalelsen i Pressens Faglige Utvalg er også omtalt i andre medier:

Fagbladet JOURNALISTEN

HVORDAN BEGRUNNER PFU KRITIKKEN MOT «BLIKK»?

Nedenfor følger en del sitater fra sakens behandling kopiert fra PFU.no

Video fra behandlingen i PFU kan sees og høres her.

­­­­­­­­­­­­­­­­Blikk brøt god presseskikk
Blikk publiserte sterk personkritikk mot en mor som hadde stått frem i VG i forbindelse med at barnet hennes korrigerte kjønn. PFU konkluderte med at to leserinnlegg manglet nødvendig omtanke for moren.

PFUs uttalelse
Blikk publiserte to leserinnlegg som var kommentarer til en reportasje i Verdens Gang (VG). VG hadde omtalt en gutt med kjønnsinkongruens, og hvordan dette påvirket relasjonen til moren. I et av leserinnleggene ble forholdet mellom mor og sønn blant annet beskrevet som «psykisk uhelse forkledd som moderlig omsorg».

Klager:
Den omtalte moren opplevde leserinnleggene som en krenkelse, spesielt omtalen av hennes morsrolle i det første leserinnlegget. Det var et angrep på hennes personlige integritet, og forsøkte «å delegitimere» hennes erfaringer, argumenterte hun. Innlegget inneholdt feilaktige, stigmatiserende påstander om private forhold, og hun burde fått mulighet til å svare på angrepet samtidig, anførte klager.

Mediet:
Blikk innrømmet at god presseskikk kan være brutt. Avisen var åpen for at klager burde vært gitt muligheten til å svare på anklagene før publisering. Blikk innrømmet også at redaksjonen kunne vist mer omtanke overfor klager. Avisen fjernet på eget initiativ flere setninger i det første leserinnlegget etter å ha mottatt PFU-klagen. Samtidig understreket Blikk at det er en del av avisens samfunnsoppdrag å løfte frem skeive stemmer i debatten. Innleggene handlet ikke først og fremst om klager, men om VGs artikkel og «transnegativt språk», fremholdt Blikk.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at saken gjelder en debatt i kjølvannet av en reportasje om sensitive familieforhold i VG.

PFU har stor forståelse for at klager opplevde leserinnleggene som en belastning. Selv om man må akseptere debatt og kritikk, betyr det ikke at Blikk i dette tilfellet var fritatt ansvaret for å ta hensyn til klagers situasjon. PFU minner om at presseetikken krever at mediene skal vise ekstra hensyn til sårbare kilder.

Utvalget merker seg at leserinnleggene inneholdt kritikk som var rettet mot klagers morsrolle. Slik PFU leser det første innlegget, ble klager negativt karakterisert som mamma, blant annet basert på helseopplysninger som hun hadde vært åpen om i den tidligere reportasjen. Også det andre leserinnlegget inneholdt en rammende karakteristikk av manglende kjærlighet fra henne som mor.

Rett til å forsvare seg
Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14 krever at den som utsettes for sterke, faktiske beskyldninger, får muligheten til å forsvare seg samtidig som anklagene publiseres. PFU forstår at klager mener hun burde fått en slik mulighet, da leserinnlegget var et sterkt angrep på henne.

PFU noterer seg samtidig at angrepet bar preg av å være subjektive karakteristikker fremfor faktiske, etterprøvbare beskyldninger. I slike tilfeller er det som regel tilsvarsretten som gjelder, jf. VVP 4.15, og PFU merker seg at klager ble tilbudt å komme til orde i etterkant. Utvalget påpeker imidlertid at kritikken i dette tilfellet var spesielt kraftig, fordi det det var rettet mot klager på et personlig plan.

Privat karakter
Leserinnleggene kommenterte en historie som hadde privat karakter. PFU understreker at mediene skal være varsomme i omtale av private forhold; de skal respektere folks privatliv, jf. VVP 4.3. PFU merker seg samtidig at hun hadde fortalt sin historie til VG. PFU påpeker at det er ikke nødvendigvis er brudd på god presseskikk å omtale private forhold som det allerede er blitt utvist åpenhet om.

Saklighet og omtanke
Like fullt konkluderer PFU med at leserinnleggene var et presseetisk overtramp overfor klager. Blikk var i sin fulle rett til å løfte frem debatt om saken, og det sentrale presseetiske spørsmålet i denne saken handler om måten det ble gjort på.

Utvalget viser til VVP 4.1, som krevet at mediene viser saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Leserinnleggene var et unødig personangrep som manglet nødvendig omtanke for den familiære relasjonen. Bruddet forsterkes av sakens private karakter og redaksjonens manglende kontakt med klager før publisering.

PFU merker seg at Blikk har slettet noen av karakteristikkene i etterkant, men det veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Blikk har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.1.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del