Norske dommeres kobling til Pride utfordrer rettssikkerheten

Norske dommeres fagforening er Juristforbundet, som igjen er tilknyttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Både Juristforbundet og Akademikerne profilerer sin støtte til Pride og mobiliserer sine medlemmer til deltagelse.

Verdialliansen kontaktet Dommerforeningen sommeren 2022, og skrev da at: «Dommerforeningen er organisert som en seksjon i Juristforbundet. Det kan ikke utelukkes at part i sak hvor medlem i Dommerforeningen skal avsi kjennelse, kan trekke domstolens habilitet i tvil dersom tema for saken er relatert til forhold i Pride-eierens politiske arbeidsprogram. Dommerforeningen anmodes om å vurdere dette.«

Den første tilbakemeldingen var at problemstillingen ble vurdert seriøst, og skulle opp på styremøtet etter sommerferien 2022. Tross etterspørsel utover høsten 2022 av hva som skjedde, har Verdialliansen likevel fortsatt ikke mottatt svar fra Dommerforeningen på hvordan henvendelsen er behandlet.

Nå har Verdialliansen gjort ny og mer utfyllende – dog ikke uttømmende – henvendelse til Dommerforeningen. Det pekes på en rekke forhold hvor det er økende konfliktpotensial, som kan komme til domstolene for avgjørelse.

Brevet til Dommerforeningen oppsummeres slik:

Det vurderes å være et rettssikkerhetsproblem at norske dommere i 2023 og i tidligere år, gjennom sin fagorganisering blir koblet til Pride – og med det også til et politisk program – som må forventes å kunne bli tema for en rekke saker ved norske domstoler.

De to brevene er samlet og kan leses her:

VERDIALLIANSENS BREV 050623 TIL DOMMERFORENINGEN BREV FRA 2022 VEDLAGT

Del