Endringer i trossamfunnsloven bryter menneskerettighetene

Flere av forslagene til endringer i trossamfunnsloven bryter med menneskerettighetene. Det er heller ikke foretatt nødvendige habilitetsvurderinger.

Regjeringens høringsforslag ble fremmet på bakgrunn av «Hurdalsplattformen», hvor regjeringen vil:

  • Sikre trus- og livssynssamfunn føreseieleg finansiering, men gjennomgå kriteria for støtte.
  • Samarbeide med trus- og livssynssamfunn om å styrkje integreringa, betre likestillinga og auke kunnskapen om norsk lov i livssynsfeltet.
  • Stille krav om at dei administrative organa som forvaltar offentlege tilskot på vegner av trussamfunn, er demokratisk valde og har minst 40 prosent representasjon av kvart kjønn.

For å gjennomføre dette vil regjeringen å skjerpe trossamfunnslovens § 6, for å kunne nekte tilskudd til trossamfunn selv om det ikke foreligger lovbrudd. Regjeringen foreslår at loven skal forutsette en 40/60 balanse mellom kjønn i sine administrative organer, og vil dessunte hevde dagens nedre grense 50 medlemmer for å kunne motta tilskudd.

Verdialliansen imøtegår regjeringens forslag til lovendringer, og bringer dessuten inn habilitet som tema. Høringsuttalelsen fra Verdialliansen har følgende oppsummering:

1: Kriteriet for at trossamfunnslovens § 6 skal komme til anvendelse må som minimum være at det foreligger lovbrudd. Det bør presiseres hvilke lovbrudd som forutsettes for § 6.

2: Krav om en 40/60 kjønnsbalanse i administrative organer som forutsetning for å motta tilskudd er i konflikt med menneskerettighetene og må avvises.

3: En hevet nedre grense for antall medlemmer som forutsetning for å motta tilskudd er i konflikt med menneskerettighetene og må avvises.

4: Det må vurderes habilitet for statsråder, rådgivere, embetspersoner og nærstående av disse, som er tilknyttet Den norske kirke som medlem, tillitsvalgt, ansatt eller i geistlig struktur. Tilsvarende vurdering av habilitet må omfatte medlemskap eller assosiasjon til organisasjon med vedtekter, arbeidsprogram, prinsipprogram, politisk plattform eller andre styringsdokumenter som er egnet til å påvirke forslag om endringer i trossamfunnsloven.

Høringsuttalelsen fra Verdialliansen kan du lese her:

VERDIALLIANSEN KOMMENTAR FORSLAG TIL ENDRINGER I TROSSAMFUNNSLOVEN OKTOBER 2023

Del