14. juni: Eierskap til begrepene «diskriminering» og «mangfold»

Begrepene «diskriminering» og «mangfold» benyttes aktivt for tiden. Det kan være greit å sette seg litt inn i disse viktige begrepenes innhold.

DISKRIMINERING

Først et blikk på begrepet «diskriminering». Hvor ofte har vi ikke sett at dette anvendes for å karakterisere lærere som følger sin samvittighet, kommuner og bedrifter som vil ha nyanser i sitt flaggreglement, eller politikere som ikke uten videre stemmer for enhver reform.

Store Norske Leksikon (snl.no) forklarer «diskriminering» som «å behandle noen mindre gunstig enn andre». Isolert sett kan det bety at det er diskriminerende f.eks. å ha som norm at ekteskapet er for én mann og én kvinne, eller å hevde at definisjonen av kjønn må være basert på objektive kriterier, ikke på hvert enkelt individs identifisering av seg selv til enhver tid.

Så enkelt er det ikke. Dersom retten til å inngå ekteskap frakobles kjønn og antall personer, så har det konsekvenser for andre personer og grupper. Det kan f.eks. handle om barns rett til mor og far, som er etablert i FNs Barnekonvensjon, Art. 7.1.

Det kan også handle om at personer av politiske, filosofiske, ideologiske eller religiøse overbevisninger mener at menneskets biologiske forutsetninger tilsier at ekteskapet som norm er for én mann og én kvinne. Dette kan være begrunnet i naturrett eller tro på en guddommelig skapelsesordning.

Poenget er at slike vurderinger har bred forståelse i menneskerettighetene. Derfor er det uten dekning — både i norsk lov og i menneskerettighetene — å anklage slike holdninger for å være diskriminerende. Forskjellsbehandling som er saklig begrunnet, er ikke diskriminerende.

Les gjerne et notat fra Verdialliansen, som utdyper begrepet «diskriminering».

MANGFOLD

Selv om begrepet «mangfold» ikke har funnet noen endelig definisjon med et avklart og enhetlig juridisk innhold, må det legges til grunn som et minimum at alle lovens diskrimineringsgrunnlag inngår i en felles definisjon av begrepet. «Mangfold» må forstås med mye større bredde av menneskelige forhold enn de tre diskrimineringsgrunnlagene seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Begrepet «mangfold» brukes flittig både i samfunnsdebatten og i læreplanverket for norske skoler. Det finnes ingen lovregulert definisjon som avgrenser begrepet «mangfold» til identiteter og orienteringer knyttet til kjønn og seksualitet. Men vi synes denne artikkelen fra Nasjonal Digital Læringsarena gir en god presentasjon av begrepet.

Fra vårt ståsted er det uheldig dersom det etableres en stereotypi der kommuner, skoler, bedrifter og organisasjoner mener at intensjon om mangfold og inkludering handler om å feire Pride og å profilere virksomheten og egne verdier med et Prideflagg. I dette ligger selvsagt også en erkjennelse av at identiteter og orienteringer knyttet til kjønn og seksualitet er en del av mangfoldet, men ikke på en definerende og normerende måte som ekskluderer andre verdier, oppfatninger, livssyn og identiteter.

«NORSK STANDARD» og MANGFOLDS-LEDELSE.

Det kan ha interesse å vise til at næringslivet, samt frivillig og offentlig sektor, kan kvalitetssikre og sertifisere kompetanse innen HR og ledelse, med den norske standarden for mangfoldsledelse (NS 11201:2018, med veileder). Den ble publisert i 2018.»Det kan ha interesse å vise til at næringslivet, samt frivillig og offentlig sektor, kan kvalitetssikre og sertifisere kompetanse innen HR og ledelse, med den norske standarden for mangfoldsledelse (NS 11201:2018, med veileder). Den ble publisert i 2018.

Standarden er under revisjon med referanser til internasjonal utvikling av ISO/TC 309 «Governance of organizations», hvor WG 11 utvikler «Diversity management system». Verken dagens norske standard eller det vi er kjent med fra revisjonsarbeidet innen mangfoldsledelse, legger til grunn en stereotyp forståelse der mangfold ivaretas ved plikt til å heise et Prideflagget og/eller forventning om at alle skal feire Pride.

NS 11021:2018 om mangfoldsledelse understreker tvert imot at et eksempel på mangfoldskompetanse kan være «det å ha opparbeidet seg en endringsdyktighet med hensyn til raske omstillinger, møte individer og grupper som står for andre verdier enn deg selv», og «det å utvikle en fleksibilitet til å møte spennvidden i mangfoldet, legge sine holdninger og sitt verdensbilde til side for å forstå kunder, brukere osv.» (Norske standarder er produkter som selges av Standard Norge, og kan derfor ikke legges åpent ut for nedlasting. Verdialliansen har kjøpt standarden med veiledning).

Dette er en forståelse av «mangfold» som utfordrer grupper og personer som finner det vanskelig å delta i markering av Pride og flagging med Prideflagget, men det utfordrer også organisasjoner, kommuner, bedrifter, media, forvaltningsorganer og personer, som hevder at de fremmer «mangfold» ved å tvinge alle til å markere Pride og la seg representere med Prideflagget.

MANGFOLD OG DEMOKRATI.

Slik vi ser det, er mangfoldskompetanse veldig sammenfallende med demokratikompetanse.

Mangfold handler ikke om konsensus og enighet i alle sammenhenger. Ekte mangfold tar på alvor at det finnes potensial for spenninger og konflikter i samfunnet, på arbeidsplassen eller i gruppen. Da må mangfoldet ivaretas ved at motsetninger håndteres med lavest mulige konfliktnivå.

På arbeidsplassen må alle møtes med forventninger, plikter og rettigheter som respekterer hele mangfoldet, og omsetter også motsetninger til lagarbeid og verdiskaping.

I samfunnet ivaretas mangfoldet ved at norsk lov og menneskerettighetene er det som samler oss og legger rammene for å sluse potensielle motsetninger og konflikter inn i demokratiske prosesser og institusjoner.

Den type tvang som vi har sett de siste ukene i forbindelse med Pride og flaggheising på skolene, er ikke i samsvar med denne forståelsen av mangfold.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del