NLA-sakens samfunnsmessige konsekvenser

Aksjonene mot NLA og utfallet av disse har samfunnsmessige konsekvenser som betyr at saken ikke bare angår NLA. Verd

Det siste året har NLA-høgskolen ved gjentatte anledninger kommet i medias søkelys på bakgrunn av institusjonens verdidokument. Det er følgende formulering som angripes: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken»

Enkelte studenter ved NLA har vært aktive i media med krav om at ekteskapsformuleringen i verdidokumentet må fjernes. To ansatte ved NLA har også engasjert seg med samme formål.

I januar 2021 ble det kjent at flere Osloskoler har avsluttet samarbeidet om praksisplasser for pedagogstudenter ved NLA.

I februar 2021 leverte «Lærerprofesjonenes etiske råd» en pressmelding med åpne spørsmål til Kunnskapsdepartementet og Barneombudet med spørsmål knyttet til NLAs verdidokument.

I mars 2021 leverte Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) en uttalelse om NLA Høgskolens ansvar for forskningsetikk

I april 2021 sendte Forskerforbundet brev til Kunnskapsdepartementet hvor forbundet ber departementet sikre at NLA Høgskolen gir full akademisk frihet til sine ansatte.

Verdialliansen er ikke part i noen forhold som berører NLA, og har ikke konsultert NLA i forbindelse med vårt engasjement. Verdialliansens bekymring er den kunnskapsløsheten som avdekkes både i Osloskolene, det etiske rådet, NSH og Forskerforbundet.

Verdialliansen dokumenterer i en rekke brev at den formuleringen NLA har om ekteskapet i sitt verdidokument, er legitimt og har vern i norsk lov og menneskerettighetene.

Les våre brev her:

Tillegg 12. mai 2021:

Den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora svarte i dag på brevet datert 23. april 2021. Verdialliansen besvart epost samme dag, og fant e-postutvekslingen relevant for Kunnskapsdepartementet, som derfor ble tilskrevet samme dag. NESH har etter dette igjen svart, og presiserer: «NESH følger alminnelige regler for saksbehandling, men fatter altså ikke enkeltvedtak (jf. forvaltningsloven)».

Vedlagt følger brevet datert 12. mai 2021til Kunnskapsdepartementet med kopi av kontakten med NESH:

Del