1. juni: En fargerik bukett av kunnskap, kompetanse og fakta

Her kommer den første blomsten i månedens bukett: Vi – og mange andre – er overbevist om at respekt og ytringsfrihet, kunnskap og kompetanse må få en større plass i den offentlige samtalen omkring familie og kjønn, foreldreskap og inkludering, rettigheter og mangfold.

DISKRIMINERING?

Alt for lenge har den rådende fortellingen gått ut på at alle som ikke går i takt, er diskriminerende og fordomsfulle. Dyptgripende reformer blir fremstilt som grunnleggende menneskerettigheter, selv om mange LHBT+-reformer i virkeligheten er i utakt med menneskerettighetene.

Det gjelder f.eks. fremstillingen av ekteskapet, som i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er en menneskerett for én mann og én kvinne (EMK, Art. 12), barns rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem (FNs Barnekonvensjon, Art. 7.1) og retten til den høyest oppnåelige helsestandard (barnekonvensjonen Art. 24 og internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Art. 12)

Mer om dette – og mye annet – kommer i dagene som ligger foran.

DEMOKRATI, PLURALISME og MENNESKEVERD

Vi ønsker ikke med dette initiativet å øke konfliktnivået. Vi står trygt plantet i en århundrelang norsk motkultur-tradisjon, med kulturåpenhet og respekt for demokratiets institusjoner og prosesser, ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Vi har aldri bestridt andre personers og gruppers rett til å vedta sine formål og å fremme disse, men vi løfter frem retten til å ha andre verdier og overbevisninger. Vi verdsetter betydningen av dialog, argumenter og henvisning til de kildene man er inspirert av. Vi setter dessuten menneskeverdet høyt: Alle har lik verdi og samme iboende og ukrenkelige menneskeverd – uansett hva de mener, hvordan de lever og hva de tror på.

Dette er altså ingen agenda for å frata noen menneskerettigheter, men å bidra med kunnskap om hvorfor enhver agenda ikke kan påberope seg rettigheter og reformer som griper inn i andre personers og gruppers rettigheter.

KUNNSKAP OG TRYGGHET

Når blomstene i denne buketten er samlet i slutten av juni, vil du – hvis du følger oss i løpet av de neste ukene – sannsynligvis ha blitt informert og inspirert, og ha en bedre forståelse av mange viktige og aktuelle temaer.

Dessuten vil du kjenne til og forstå bedre hva norsk lov og menneskerettighetene faktisk sier – ikke bare hva sterke stemmer i samfunnet ønsker at de skulle si.

Vi ønsker å gi alle våre følgere større trygghet til å stå for egne verdier i en tid der mange kan synes at det er vanskelig. Vårt ønske er å bidra med argumenter til en samtale om følsomme temaer med konfliktpotensial

Bli med videre! Vi er tilbake i morgen!

En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen og MorFarBarn

Del