Verdialliansens kommentar til forslag om straffebud mot «konverteringsterapi»

«Lovforslaget fremstår som et konstruert svar på konstruerte problemstillinger, og etterlater uro for at forslagets virkelige formål er et annet enn det som fremgår av forslagets uttrykte begrunnelse.«

Dette skriver Verdialliansen i en kommentar til regjeringens høring til forslaget om forbud mot «konverteringsterapi«. Regjeringens konstruksjon er verken definert og eller dokumentert med når, hvor, av hvem, i hvilket omfang eller på hvilken måte konverteringsterapi finner sted. Påstander om skadevirkninger er ikke dokumentert, og årsakssammenheng mellom handling og skade foreligger bare som en påstand uten dokumentasjon.

Med dette skaper regjeringen en situasjon der kritisk refleksjon om lovforbudet blir fremstilt som forsvar av noe som ikke tåler dagens lys. Verdialliansen presiserer derfor at avvisning av lovforslaget ikke er begrunnet i forsvar av praksis som er grenseoverskridende og uten respekt for menneskers integritet.

Regjeringen har ikke forklart hvorfor dagens straffelov, helselovgivning, menneskerettighetene og annen lov, ikke gir tilstrekkelig vern mot overgrep og manipulasjon.

Samlet er lovforslagets begrunnelse så løst og uklart begrunnet at lovforslagets egentlige formål kan fremstå som konstruksjon av et strafferettslig rammeverk mot kristen tro, identitet og etikk.

Verdialliansen dokumenterer at kristen tro, identitet og etikk om kjønn, språk, familie, reproduksjon og juridisk foreldreskap, ikke er så kontroversiell som det fremstilles av regjeringen og i norsk debatt, men tvert i mot er sammenfallende med menneskerettighetene og retningslinjer utgitt av den europeiske menneskerettighetsdomstolen så sent som august i år.

Uttalelsen oppsummeres i følgende punkter:

1: Lovforslaget opplyser ikke konkret hva «konverteringsterapi» er, i hvilket omfang dette finner sted, av hvem dette utøves overfor hvem, hvilke skader som er påvist og påviser heller ingen årsakssammenheng mellom handling og skade.

2: Lovforslaget fremstår som et konstruert svar på konstruerte problemstillinger, og etterlater uro for at forslagets virkelige formål er et annet enn det som fremgår av forslagets uttrykte begrunnelse: å konstruere et strafferettslig rammeverk mot kristen tro, identitet og etikk.

3: Lovforslaget er urimelig i den forstand at avvisning av forslaget blir fremstilt som forsvar av det upresise bildet som forslaget tegner av praksis og handlinger som skal forbys.

4: Lovforslaget avviker fra forutsetningene i det tidligere lovforslaget i 2021: • Embetsgruppens forslag og vurderinger, som igjen la grunnlaget for • Lovavdelingens vurderinger i 2021 av forbud mot «konverteringsterapi» og forholdet til menneskerettslige forpliktelser. Det må derfor uttales eksplisitt i en proposisjon om disse dokumentene inngår i lovens forarbeider, eller om Departementet tar avstand fra de vurderingene som tidligere er gjort.

5: Dersom Lovavdelingen i Justisdepartementet har klarert lovforslaget som nå er på høring, så må det fremlegges dokumentasjon hvor Lovavdelingen bekrefter dette. Hvis ikke så må det foretas en ny vurdering av lovforslaget som nå foreligger fra Departementet, og forslagets forhold til Grunnloven og Norges menneskerettslige forpliktelser.

VERDIALLIANSEN HØRINGSUTTALELSE FORBUD KONVERTERINGSTERAPI 10 OKTOBER 2022

Del