Verdialliansen avviser barnelovutvalgets kjønnsnøytrale ambisjoner

Barnelovutvalget leverte i desember 2020 sin utredning om en ny barnelov, NOU 2020: 14 Ny barnelov Til barnets beste.

Her er informasjon om oppnevningen av utvalget

Her er informasjon fra overleveringen av utvalgets rapport, 4 desember 2020

Det er påfallende å lese departementets nyhetsmelding om rapporten, hvor det ikke er tatt med noe om utvalgets dramatiskeforslag og ambisjoner om en ny barnelov med kjønnsnøytral ordlyd. Verdialliansens vurdering er at utvalgets har gått langt utover sitt mandat, når de kjønnsnøytrale endringsambisjonene ble en så betydelig del av utvalgets endelige rapport.

Noen utdrag fra utvalgets forslag:

Fra side 18:

«Utvalgets primære standpunkt er at barnelovens terminologi bør være kjønnsnøytral slik at benevnelsene «mor», «far» og «medmor» ikke benyttes i loven. I tillegg til ønsket om å inkludere alle former for familier er det viktig for utvalget å gå lenger i likestilling mellom heterofile og homofile par som kan bli foreldre etter loven.

Av kapasitetshensyn har utvalget likevel ikke gjennomført den kjønnsnøytrale terminologien fullstendig i lovutkastet, men utvalget har forsøkt å bruke fellesbetegnelser som erstatning for ordene «mor», «far» og «medmor» der det er mulig«

Fra side 120:

«Utvalget har vurdert benevnelser som «fødeforelderen» og «den andre forelderen», men er usikker på hvordan disse vil bli mottatt og fremmer derfor ikke forslag om dette.«

Fra side 115:

Utvalget ønsker å tilstrebe en lov som i størst mulig grad inkluderer ulike familiekonstellasjoner. Utvalget vurderer at det ikke er nødvendig at bestemmelsen viser til «kvinnen» som føder barnet, men at det heller skal vises til «den» som føder barnet.

«Bestemmelsen vil da inkludere de juridiske menn som føder barn. Når det er mulig å endre juridisk kjønn og fortsatt føde barn, ser utvalgets flertall ikke gode grunner for at bestemmelsen skal begrenses ved å kun omtale kvinner«

Utvalget skaper også inntrykk av at barnekonvensjonen ikke har klare definisjoner av hvem som er barnets foreldre. Verdialliansen viser derfor i sin høringsuttalelse til en rekke kompetente instanser som bekrefter at FNs barnekonvensjon legger det biologiske foreldreskapet til grunn som utgangspunkt.

Verdialliansen avviser også ideen om at juridiske menn kan føde barn, og viser til lov om endring av juridisk kjønn § 6, som er i konflikt med barnelovutvalgets konstruksjon.

Verdialliansen oppsummerer at Norsk lov bør regulere farskap, morskap og juridisk foreldreskap med utgangspunkt i det biologiske foreldreskapet. Avvik fra dette bør reguleres ved adopsjon med hjemmel i adopsjonsloven, ikke ved tildeling av juridisk foreldreskap direkte av annen lov. Du kan laste ned Verdialliansens høringsuttalelse nedenfor

BARNELOVUTVALGET-NOU-2020-14-KOMMENTARER-100521
Last ned

Del