Upresis beklagelse fra regjeringen

21. april 2022 var det 50 år siden Stortinget opphevet § 213 i straffeloven 1902. I den forbindelse har regjeringen den 20. april 2022 beklaget at «skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter» og at «119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt».

23. april 2022 ble følgende to spørsmål sendt til Statsministerens kontor (SMK):

1) Viser antallet 119 til samtlige personer som ble dømt for overtredelse av § 213 i perioden, eller er antallet 119 et utvalg av samtlige som ble dømt for overtredelse av denne paragrafen?

2) Har regjeringen foretatt noen gjennomgang eller undersøkelse av hver enkelt dom knyttet til de 119 mennene som beklagelsen viser til?

Etter en rekke purringer ble det først 27. mai mottatt svar fra Kultur- og likestillingsdepartementet. I brevet fra KUD står følgende:

«I arbeidet med beklagelsen har departementet også sett på andre samfunnsområder. I tillegg til vår egen saksbehandling i forkant av beklagelsen, har departementet støttet seg på Norges fremste fagmiljø på feltet i betydelig grad. For nærmere undersøkelser og for å svare ut dine spørsmål, anbefaler vi å ta kontakt med Skeivt arkiv«.

Regjeringen har ikke svart på spørsmålene. Verdialliansen har derfor undersøkt saken i en rekke kilder, og har i dag sendt brev til Statsministerens kontor og til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Den tidligere paragrafen hadde tre ledd:

  • Første ledd gjaldt omgang mellom menn
  • Andre ledd gjaldt omgang mellom mennesker og dyr
  • Tredje ledd ga premiss om at paragrafen bare skulle anvendes når allmenne hensyn tilsa det

Regjeringens beklagelse er uten referanser til at § 213 hadde et tredje ledd som forutsatte at påtale bare skulle finne sted når allmenne hensyn gjorde dette påkrevet.

Historiske kilder og fagartikler presenterer mange av de 119 dommene som regjeringen har beklaget. I brevet viser Verdialliansen til dette, og finner ikke grunnlag for at det i perioden 1902 – 1950 fant sted noen generell straffeforfølgelse av homofile, selv om paragrafens ordlyd var diskriminerende.

Brevet oppsummeres i 7 spørsmål:

  1. Regjeringens beklagelse 20. april 2022 gir en mangelfull fremstilling av § 213 i straffeloven 1902 ved at det unnlates å vise til paragrafens tredje ledd som premiss for påtale.
  2. Regjeringen gir en upresis fremstilling av en generell straffeforfølgelse av homofile menn i Norge frem til avskaffelsen av § 213 i 1972.
  3. Hvorfor avgrenset ikke regjeringen sin beklagelse til den diskriminerende ordlyden og konsekvensen av § 213 første ledd, men valgte også å beklage de 119 dommene?
  4. Er det regjeringens vurdering at de 119 dommene i perioden 1902 – 1950 omfattet brudd på § 213 første ledd, uten at andre ledd og/eller tredje ledd var forutsetning for dommen?
  5. Kan regjeringen avvise eller bekrefte at kildene gir grunnlag for å hevde at de 119 dommene gjelder forhold som også i 2022 medfører lovbrudd, og/eller brudd på etiske retningslinjer og normer og som også i 2022 kan medføre personlig tap av tillitsverv, jobb og sosial posisjon?
  6. Kan regjeringen avvise eller bekrefte at det var én eller flere fornærmede i én eller flere av de 119 dommene som regjeringen har beklaget?
  7. Forutsatt at regjeringen kan bekrefte at det var én eller flere fornærmede involvert i de 119 dommene som regjeringen har beklaget: Hvordan har regjeringen vurdert hensynet til de fornærmede i de 119 sakene i forbindelse med beslutningen om å beklage disse dommene?

VERDIALLIANSENS BREV DATERT 30 MAI 2022 TIL SMK OG KUD

VERDIALLIANSENS BREV DATERT 3 JUNI 2022 TIL RIKSADVOKATEN OG DOMSTOLADMINISTRASJONEN

Del