Straffeloven og nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens

Norge har høy internasjonal profil i arbeidet mot kjønnslemlestelse. Samtidig åpner «nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens» for medisinske inngrep uten at det har vært utredet eller avklart grenser mot straffelovens bestemmelser om kjønnslemlestelse og kroppsskade.

Verdialliansen har sendt brev om dette til:

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, med henvisning til Lovavdelingens rolle, eller manglende rolle, i utredningen av de forhold som her tas opp.

Kultur- og likestillingsdepartementet, som ansvarlig departement som fremmet proposisjonen om forbud mot konverteringsterapi.

Helse- og omsorgsdepartementet, som ansvarlig for «nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens».

Riksadvokaten, med henvisning til henvendelsens strafferettslige aspekter, og

Helsetilsynet, fordi «nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens» vurderes å ikke være forsvarlig.

Verdialliansen søker med brevet å påvise at:

  • «Nasjonal faglig retningslinje kjønnsinkongruens» anerkjenner ikke, men fratar, barn og andre borgere retten til den høyest oppnåelige helsestandard i barnekonvensjonen Art. 24 og internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter Art. 12.

Du kan lese hele brevet her:

STRAFFELOVEN OG NASJONAL FAGLIG RETNINGSLINJE KJØNNSINKONGRUENS 130424

Del