Sommerhilsen fra Verdialliansen

Her kommer en hilsen fra Verdialliansen. Dette er første epost som sendes ut til epostadresser som er registrert ved innmeldinger via systemet på hjemmesidene. Meldingen sendes også til dere som har vært registrert på egne epostlister tidligere. Samme tekst legges ut på Verdialliansens hjemmesider.

DEMOKRATI OG RETTSSTAT

Verdialliansen er etablert for å være en stemme inn mot de prosessene, institusjonene og arenaene hvor beslutninger med konsekvens for kristne verdier og kristne borgere, menigheter og trossamfunn blir fattet. I en tid med polarisering, sterke karakteriseringer og følelser i sosiale medier og samfunnsdebatten, er ønsket å fremme og forsvare kristne verdier med tydelighet, nøkternhet og respekt for demokratiske spilleregler og rettsstatens prinsipper.

KOMPETENT MOTKULTUR

Tidligere generasjoners motkulturer mobiliserte store grupper av befolkningen. Dette var folkebevegelser med sunn maktkritikk, nøkternhet og kulturåpenhet. Motkulturene var forankret i demokratiets spilleregler og institusjoner, og rettsstatens verdier som kontradiksjon og rettsikkerhet. På dette grunnlaget ble det vunnet politisk innflytelse. Viktige milepæler i utviklingen av Norge er nådd med motkulturene som korrektiv og også ved roret.

Verdialliansen vil være en slik kompetent motkultur med tydelige konklusjoner og budskap, forankret i fakta og etterprøvbare hjemler og resonnementer. Dette blir en krevende posisjon i en tid med identitetspolitikk, cancel culture og motreaksjoner med ekstremt, populistisk uttrykk.

Denne høringsuttalelsen til Stortinget høsten 2019 kan være et relevant dokument for å forstå hvordan Verdialliansen møter omfattende reformkrav fra LHBTIQ-bevegelsen:

TEMA OG OPPGAVER

Oppgavene det første året har særlig hatt preg av et tilsvar til LHBTIQ-ideologiens reformkrav, som nå fremmes på veldig mange samfunnsområder. Dette bærer også Verdialliansens hjemmesider preg av, men det betyr ikke at Verdialliansen er et rendyrket tilsvar til LHBTIQ-bevegelsen. Styret forbereder samtaler til høsten om hvilke temaområder som skal prioriteres. Vedtektene og formålet som er vedtatt, vil naturligvis være grunnleggende for kommende prioriteringer.

DEMOKRATI – DIALOG – RETTSSIKKERHET

Joh. 7,45-51 forteller om vaktene som ble sendt ut for å ta Jesus til fange, men kom tilbake uten å ha gjennomført oppdraget. Da overprestene og fariseerne kritiserte vaktene, minnet Nikodemus om at det ikke er vanlig å dømme et menneske før en har hatt et forhør og funnet ut hva den anklagede har gjort.

I Ap.Gj. kap 15 samles apostlene i Jerusalem for å avgjøre hvordan de skulle stille seg til at personer av alle folkeslag kom til tro på Jesus. Gjennom samtale og dialog nådde de frem til en felles forståelse av hva som var Guds vilje i denne avgjørende brytningstiden.

I Ap. Gj. Fra kap. 22 er det Paulus som møter anklagerne. Paulus både forkynner evangeliet om Guds rike og at Jesus er messias, men samtidig prosederer han også sin sak ved å vise til sine borgerrettigheter.

Dette er noen få eksempler på hvordan dialog, demokrati og rettssikkerhet har kilder Guds ord og den nye pakt. Den modige rådsherren Nikodemus uttrykker grunnleggende prinsipper for et sivilisert samfunn: Anklagene skal være konkrete, faktum i en sak må avklares og den som er anklaget har rett til kontradiksjon. I dagens opphetede samfunn er dette utrolig nok prinsipper som må holdes frem på nytt.

DISKRIMINERINGSGRUNNLAG

Vi oppfordrer ikke kristne til å være brautende eller å hevde rettigheter på bekostning av andre. Det er heller ikke noen fremtredende problemstilling i dag. På kort tid har vi kommet i en situasjon der vi må hevde at også kristen tro og identitet er et selvstendig diskrimineringsgrunnlag, med krav på likebehandling og samme rettigheter og diskrimineringsvern som andre grunnlag.

Du kan lese mer om diskrimineringsgrunnlag på SNL.

MENNESKERETTIGHETENE

Vi oppfordrer alle til å skolere seg på de rettighetene vi alle har som borgere i Norge, og som kristne. Grunnleggende hjemler i norsk lov og menneskerettighetene for den enkeltes rettigheter og hvordan staten skal fungere, er tilgjengelig for alle. Lovdata er en kilde som samler lover og konvensjoner som vi kan få bruk for i tiden fremover, slik Paulus overrasket sine anklagere med kunnskap om sine borgerrettigheter. Her følger noen referanser som er og vil bli relevant for Verdialliansen:

Menneskerettsloven med menneskerettskonvensjoner i norsk tekst som vedlegg 2, 4, 6, 8 og 10

Likestillings- og diskrimineringsloven

Straffelovens §§ 185 og 186

Arbeidsmiljøloven kap. 13

Forvaltningsloven / særlig kap II og ugildhet (habilitet) og § 11 om veiledningsplikt

SAMVITTIGHETSFRIHET

Verdialliansen har startet prosjektet «Samvittighetsfrihet» som skal bidra til et nettverk og miljø med høy faglig kvalitet, integritet og profesjonalitet på rettsregler og konvensjoner med relevans for kristne borgere, trossamfunns og organisasjoners forhold. Aktuelle tiltak kan være:

  • Bidrag til, kvalitetssikring og utarbeidelse av notater, betenkninger og høringsuttalelser
  • Forankre verdigrunnlaget i faglig forsvarlig jus
  • Gi råd til Verdialliansen v/ styringsgruppen om prioritering av konkrete saker
  • Bistå enkeltpersoner, trossamfunn, bedrifter og organisasjoner

Øverst til høyre på Verdialliansens hjemmesider for innmelding av saker.

Vi antar at aktuelle temaer vil sannsynligvis være:

  • Samvittighetsfrihet
  • Reservasjonsrett
  • Likebehandling av kristne trossamfunn, organisasjoner og borgere

Styret i Verdialliansen har utpekt følgende styringsgruppe for prosjekt «Samvittighetsfrihet»:

  • Håkon Bleken, advokat
  • Aslak Bestul, jurist
  • Jan Harsem, leder for Verdialliansen

Utover høsten 2021 vil den juridiske ressursgruppen bli etablert og navn på deltageren bli kjent.

ØKONOMI

Ambisjonene for Verdialliansen krever økonomi for å kunne bli realisert. Gjennomslag for gode argumenter krever den tyngde som mange medlemmer og givere vil gi:

MEDLEM

Personlig medlemskap med kontingent kr. 200,- ordnes med kortbetaling eller VIPPS. Les informasjon her

Menigheter, foreninger, organisasjoner og bedrifter betaler kontingent på kr. 1.000,- direkte til Verdialliansens bankkonto. Les informasjon her

GIVER

Dersom du ønsker å gi personlig gave utover kontingenten på kr. 200,- pr år, så kan det ordnes her

Gaver fra menigheter, foreninger, organisasjoner og bedrifter må betales ved ordinær overførsel direkte til Verdialliansens bankkonto. Les informasjon her

MER OM VERDIALLIANSEN

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKT «SAMVITTIGHETSFRIHET»

Del