Regjeringen erkjenner upresis fremstilling og retter i tidligere pressemelding og statsministerens tale – likevel fortsatt stor uklarhet

Regjeringen erkjenner at unnskyldningen av 119 dommer i perioden 1902 – 1950 var upresis. Pressemeldingen 20. april 2022 er rettet og det er lagt et etterord til statsministerens tale samme dag.

Oppgjøret med den tidligere § 213 i straffeloven fra 1902 er grunnlaget for «Skeivt kulturår» i 2022. Som ledd i fortellingen som er skapt, gikk statsminister Jonas Gahr Støre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen ut med en pressemelding og statsministerens tale den 20. april i år. Den tidligere straffelovens § 213, som ble opphevet i 1972, ble beklaget. Samtidig ble det fremført en unnskyldning fra regjeringen for 119 dommer etter denne paragrafen i perioden 1902 – 1950.

Ingen medier, folkevalgte, påtalemyndighet eller representanter for domstolene stilte spørsmål ved regjeringens fremstilling av de 119 dommene, der det gis inntrykk av at menn ble straffeforfulgt og dømt for likeverdig og samtykkende seksuell omgang med andre menn.

Verdialliansen gjorde en rekke forsøk på å få regjeringen til å svare på spørsmål om hvilke undersøkelser som var gjort av de 119 dommene før de ble unnskyldt. Da det ikke ble mottatt svar fra regjeringen foretok Verdialliansen egne søkt i tilgjengelige kilder. Dette ga et helt annet bilde enn det regjeringen forsøker å skape:

Den tidligere paragrafen hadde tre ledd. Første ledd hadde en ordlyd som var diskriminerende overfor homofile menn, men så langt vi har kunnet avdekke er ingen dømt kun med bakgrunn i første ledd. Paragrafen hadde derimot et andre og tredje ledd, og det var brudd på disse som var grunnlag for domfellelse.

Mer om dette fremgår av Verdialliansens brev 30. mai 2022 til regjeringen.

I sommer har regjeringen endelig svart Verdialliansen. I svaret erkjenner regjeringen bruken av antallet 119 dommer var upresist, og at dette derfor er rettet opp.

Verdialliansen har gjennomgått regjeringens svar og rettelser, og finner fortsatt ikke grunnlag for den fremstillingen regjeringen fortsatt gir, tross erkjennelsen og rettelser som er foretatt.

Verdialliansen skriver i brev til regjeringen i dag:

Tross erkjennelse og rettelse er regjeringens fremstilling av § 213 og de 119 dommene upresis:

  • Pressemeldingen og talen 20. april 2022 fikk bred dekning i media. Regjeringens fremstilling er også grunnlag for «Skeivt kulturår 2022». Korrigering av opprinnelig pressemelding og etterordet til statsministerens tale bør derfor gjøres kjent på en mer aktiv måte.
  • Det fremgår ikke av pressemeldingen at den er rettet. Den har fortsatt dato 20. april 2020. Det bør fremgå at det er foretatt rettelse ved en tekstlinje med f.eks. «oppdatert – dato».
  • Statsministerens tale er tillagt et presiserende etterord. Det er ikke datert når publiseringen av tillegget er foretatt etter 20. april 2022. Dette bør fremgå med en tekstlinje tilsvarende foreslått til pressemeldingen, f.eks. med «oppdatert – dato».
  • Pressemeldingen og statsministerens tale er endret med følgende nye tekst og etterord: «Mellom 1902 og 1950 ble 119 menn i Norge dømt etter denne paragrafen, i de fleste tilfellene for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann». Regjeringen må altså forstås dithen at de fleste av de 119 dommene hadde bakgrunn i likeverdig og samtykkende seksuell omgang. Dette er ikke dokumentert.

På denne bakgrunn er Verdialliansens vurdering:

1: Unnskyldningen av 119 dommer vurderes fortsatt ikke tilfredsstillende rettet, verken i pressemeldingen eller i det presiserende etterordet som er lagt til statsministerens tale.

2: Regjeringen må vise til grunnlaget for å hevde at de fleste av de 119 mennene ble dømt for seksuell omgang med en annen mann, altså at dommen var avgrenset til § 213 første ledd?

Her er brev i saken:

VERDIALLIANSENS BREV 30 MAI 2022 TIL SMK OG KUD

VERDIALLIANSENS BREV 3 JUNI 2022 TIL RIKSADVOKATEMBETET OG DOMSTOLADMINISTRASJONEN

REGJERINGENS SVAR V/ KUD 8 JULI 2022

RIKSADVOKATENS SVAR 21 JULI 2022

VERDIALLIANSENS BREV 31 JULI 2022 TIL REGJERINGEN

Del