Politiets rolleforståelse må være objektiv og lik for alle

Politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til en bestemt forening eller gruppe, men prinsipiell, objektiv, forutsigbar og hjemmelsbasert med regulering og retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling av alle samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser.

Dette skriver Verdialliansen til Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet og Stortingets justiskomité. Bakgrunnen er rapporten for halvannen uke siden fra Rolleforståelsesutvalget, som ga anbefalinger etter å ha vurdert forholdets mellom politiet og Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

Da det ble klart sommeren 2021 at tidligere justisminister Monica Mæland ville oppnevne et utvalg som skulle undersøke politiets rolleforståelse i forhold til NNFP, ba Verdialliansen om at slik rolleforståelse måtte være prinsipiell og lik for alle grupper. Dette med bakgrunn i politiets involvering og deltakelse i Pride, og tett samarbeid mellom Politiet og Foreningen FRI om opplæring og kompetanseheving basert på Rosa kompetanse justis. Dette er forhold hvor politiet fremstår tett integrert med en ekstern interessegruppe med politisk endringsagenda.

«Politiets forhold til Foreningen FRI og PRIDE-arrangementer bør utløse de samme problemstillingene som er fremhevet av Rolleforståelsesutvalgets mandat og rapport. Rosa Kompetanse justis markedsføres som «utarbeidet i samarbeid med fagfolk i politiet», og legger grunnlag for politiets opplæring og forståelse av det samme lovverket som politiet håndhever». Dett skriver Verdialliansen til justismyndighetene i dag.

PS: Bildet som illustrerer denne artikkelen er hentet fra Rosa Kompetanse justis.

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET, POLITIDIREKTORATET OG STORTINGETS JUSTISKOMITÉ BREV 200123

Del