Ny opplæringslov må uttrykke respekt for elevenes og foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning

Stortinget behandler for tiden regjeringens forslag til ny opplæringslov. I dag er den europeiske menneskerettskonvensjonen, første tilleggsprotokoll artikkel 2 tatt inn i loven. Regjeringen foreslår å ta dette ut av teksten i den nye loven. Verdialliansen ber Stortinget om å videreføre dagens ordlyd på dette punktet.

Stortinget hadde åpen høring etter påske om den nye loven, men mange av de som søkte om å få komme til høring fikk avslag på dette. Verdialliansen valgte derfor å sende en skriftlig kommentar til Stortingets utdannings- og forskningskomité. I uttalelsen prioriterte Verdialliansen å ta opp følgende:

Den europeiske menneskerettskonvensjonen: Ny lov må i sin ordlyd videreføre henvisningen til respekt for elevenes og foreldrenes filosofiske og religiøse overbevisning.

Kjønnsidentitet: Ny opplæringslov må ikke kunne misbrukes som hjemmel for skolene til å gi obligatorisk undervisning som medfører risiko for å påføre elever kroppspress og kjønnsinkongruens.

Forbud mot forkynning: Dersom dette blir vedtatt må det fremgå at det ikke bare gjelder religiøs forkynning, men alle forkynnende budskap og opplæring som kan ha et politisk, ideologisk, filosofisk, verdimessig eller påstått vitenskapelig innhold, uten at det åpnes for kritisk refleksjon og debatt.

Ansvar: Det må tydeliggjøre hvem som har ansvar for undervisningen.

Faget kristendom, religion, livssyn og etikkfortsatt være forankret direkte i opplæringsloven, som i dag.

Kompetansemål bør prinsipielt være obligatoriske og dermed ikke tema for fritak, men dette forutsetter at kompetansemålene i den offentlige skolen ikke blir gjenstand for ideologisk og politisk ensretting.

Du kan lese Verdialliansens høringsuttalelse til Stortinget her:

VERDIALLIANSEN KOMMENTAR TIL PROP. 57 L (2022 – 2023) OPPLÆRINGSLOVEN 290423

Del