Kristendommens rolle i Forsvaret

Forsvaret kan ikke formulere sitt eget verdigrunnlag og verdiforpliktelse frakoblet den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag, skriver Verdialliansen i et brev til Forsvarsdepartementet i dag.

Bakgrunnen er at Forsvarsdepartementets i november ba Etisk råd for forsvarssektoren om vurderinger av kristendommens rolle i Forsvaret på bakgrunn av en kronikk i NRK. Verdialliansen har flere merknader til både kronikken, Forsvarsdepartementets behandling og det Etiske rådets vurdering, konklusjoner og saksbehandling:

Det er uvanlig at en kronikk i NRK gis mandat til å iverksette utredning med så vidtrekkende konsekvenser for en grunnleggende samfunnsinstitusjon som Forsvaret. Kronikken avslører ikke forhold som har vært unndratt offentlig kunnskap og innsyn, og som ved sin avdekking skaper et umiddelbart behov for tiltak.

Generell og løpende samfunnsdebatt anerkjennes som et naturlig bakteppe for politiske prosesser, men så vidtrekkende oppfordring som FD har gitt til ERF bør forutsette begrunnede politiske og demokratiske initiativer og prosesser. De synspunktene Huseby fremfører kan være høringsuttalelse i en slik demokratisk prosess.

Det legges feilaktig inn som premiss for oppdraget til Etisk råd at noen «sendes til en prest i stedet for en person med rett kompetanse». Ingen i Norge tvinges til samtale med prest, heller ikke i Forsvaret.

Verdialliansen viser til at prester har både formell og profesjonell kompetanse som ikke fortjener en slik overflatisk og ukorrekt beskrivelse. Dersom personlige problemer er av patologisk karakter, forutsettes det naturligvis at det henvises til medisinsk kompetent fagpersonell.

Verdialliansen peker på at saken er behandlet som et privat og individuelt anliggende, uten referanser til Forsvarets rolle som samfunnsinstitusjon, integrert med den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag. Saksbehandlingen er overflatisk og unyansert i sin beskrivelse av forholdet mellom kirke og stat, og er uten referanser til kirkeforliket i 2008.

Verdialliansen avslutter brevet med flere spørsmål og anbefalinger og understreker at Forsvaret ikke kan formulere sitt eget verdigrunnlag og verdiforpliktelse frakoblet den norske statens konstitusjonelle verdigrunnlag. Kirkeforliket og dets konstitusjonelle konsekvenser inngår i dette grunnlaget. Forsvarets samlede organisasjon, kultur og legitimitet må gi den enkelte soldat og sivilt ansatte et kvalifisert grunnlag for å forstå dette.

VERDIALLIANSENS BREV TIL FORSVARSDEPARTEMENTET

OPPDATERING 3 MARS 2022:

Verdialliansen har mottatt svar fra Forsvarsdepartementet på vårt første brev 6 januar 2022. Departementet understreker at kristen idealer er en viktig del av Forsvarets historiske kulturarv, men det forklares ikke hvordan dette skal komme til uttrykk.

Anmodningen om innsyn i dokumenter knyttet til forsvarssektorens verdigrunnlag avvises.

Verdialliansen har i dag skrevet nytt brev til Forsvarsdepartementet, og gir utdypende uttrykk for at satens sikkerhet og beredskap forutsetter at forsvarsmakten er en grunnleggende institusjon for hele samfunnsfellesskapet.

I et demokrati må Forsvaret representere verdier som hele samfunnet kan kjenne seg igjen i. Forsvaret bør ikke kunne oppfattes som aktør for verdiendringer i samfunnet etter andre spor og annet tempo enn slike verdier eventuelt endres og omformuleres i grunnloven.

Soldater og ansatte som ikke ønsker å delta i bønn eller gudstjenester må respekteres. Dette bør skje ved mulighet for fritak. Forsvarets forpliktelse på statens formulerte verdigrunnlag kan ikke forstås som et individuelt anliggende som begrunner reformulering av forsvarssektorens verdigrunnlag og avvikling av rutiner og handlinger som uttrykker Forsvarets institusjonelle verdiforpliktelse.

Verdialliansen oppsummerer:

Forsvarssektorens verdigrunnlag bør ha eksplisitt henvisning til Grunnlovens § 2.

Det anmodes på nytt om innsyn i dokumentasjon som gir hjemmel / hjemler og mandat til utvikling og publisering av dokumentet «Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)».

LES MER HER:

SVAR FRA FORSVARSDEPARTEMENTET DATERT 14 FEBRUAR 2022

VERDIALLIANSENS BREV NR 2 TIL FORSVARSDEPARTEMENTET DATERT 3 MARS 2022

OPPDATERING 17 MARS 2022

Verdialliansen har mottatt nytt svar fra Forsvarsdepartementet til vårt brev datert 3 mars 2022.

Til anbefalingen om at Forsvarssektorens verdigrunnlag fortsatt bør referere til verdigrunnlaget som er presisert i grunnlovens § 2, svarer Forsvarsdepartementet at det ikke er noe spesifikt behov for å poengtere at dokumentet er i samsvar med Norges grunnlov, og dermed også § 2. Verdialliansen poeng, at referanse til kristne idealer har vært gjort tidligere, men nå er tatt ut, kommenteres ikke.

Verdialliansens klaget også på vedtak om å ikke gi innsyn, og anmodet på nytt om innsyn i dokumentasjon som gir hjemmel eller hjemler, og mandat, til utvikling og publisering av dokumentet «Forsvarssektorens verdigrunnlag (2021)». Forsvarsdepartementet meddeler at avslaget om innsyn opprettholdes.

Verdialliansen har nå sendt klage på dette avslaget til Sivilombudet.

SVAR FRA FORSVARSDEPARTEMENTET DATERT 14 MARS 2022

OPPDATERING 27 APRIL 2022

Etter kontakt med Sivilombudet har det vært en rekke ytterligere kontakter med Forsvarsdepartementet for å sikre at alle forsøk på å oppnå innsyn er uttømt før eventuell videre klagebehandling. Det er mottatt innsyn nå som antas å gi relevant informasjon om bakgrunnen for Forsvarets oppdatering av verdigrunnlaget. Verdialliansen arbeider videre med denne saken, men videre informasjon vil komme i nye artikler, og ikke ytterligere oppdateringer her.

Del