Godt nytt år fra Verdialliansen!

Dette legges på nettsidene på nyttårsaften, årets siste dag. I natt vi går inn i 2022. Her kommer en oppsummering fra Verdialliansen, med noen vurderinger om tiden som ligger foran.

ASSISTERT BEFRUKTNING

Det vil snart foreligge retningslinjer for vurdering av egnethet ved assistert befruktning. Uten hjemmel i Stortingsvedtak ble arbeidsgruppen gitt et mandat som presiserte særlig hensyn til Foreningen FRI. Verdialliansen imøtegikk dette i henvendelse til Helse og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Endelig retningslinjer foreligger fortsatt ikke. Vårt engasjement er begrunnet i at samfunnets regulering av biologisk og juridisk foreldreskap har store konsekvenser utover den enkelte familien som blir berørt.

SAMVITTIGHETSFRIHET I ARBEIDSLIVET

Flere saker har blitt aktuelle i 2021 hvor arbeidsgivere profilerer verdier på en måte som involverer arbeidstagerne. Noen opplever at dette er bryter med egne verdier og personlig integritet. Verdialliansen har kontaktet Arbeidstilsynet om problemstillingen. Brevet står ubesvart tross en rekke og gjentatte purringer. Saken følges opp.

FORELDRERETT I BARNEHAGER OG SKOLER

I 2021 ble skoler og barnehager arena for markering av Pride i et omfang vi ikke har sett tidligere. Markeringene finner sted uten informasjon eller refleksjon om de reformkravene som fremmes av organisasjonene som arrangerer og eier Pride. Det er ikke tilrettelagt rutiner for fritak. Verdialliansen har kontaktet Utdanningsdirektoratet, som først svarte i november etter flere purringer. Svaret er ikke tilfredsstillende, og Verdialliansen sendte nytt brev rett før jul.

BARNELOVUTVALGET

Utvalget som utredet endringer i barneloven, hadde ambisjoner om en kjønnsnøytral lovtekst. Utvalget ga også et feilaktig inntrykk av at det er uklart hvem som er et barns foreldre med bakgrunn i barnekonvensjonen. Verdialliansen skrev kommentarer til forslaget, men er forberedt på at videre prosess vil forsøke å ivareta mange av de kontroversielle vurderingene fra utvalget.

KLEPP KOMMUNE

Kommunestyret i Klepp kommune vedtok før jul forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner. Verdialliansen leverte kommentarer, men flertallet i kommunestyret har likevel gjort vedtak som ekskluderer organisasjoner med et annet verdigrunnlag enn det politiske flertallet.

KONVERTERINGSTERAPI

Verdialliansen leverte en omfattende høringsuttalelse til lovforslaget fra Erna Solbergs regjering. Det er uklart hvordan den nye regjeringen vil drive denne prosessen videre: Politiske signaler kan bety at det kommer et nytt lovforslag som vil regulere forståelsen av kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering tettere enn det første lovforslaget som var på høring.

Her er lenke til høringen om forslaget.

KROPPSPRESS

Helse og omsorgsdepartementet arbeider med lov og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress. Tiltakene er ensidig rettet mot media og markedsføring. Forslagene er helt fri for refleksjon om kroppspress som kan oppstå når barn og ungdom i barnehager, skole og media, møter en systematisk ideologisk skolering i ideen om at kjønn etableres ved subjektiv kjønnsidentitet og valg av juridisk kjønn, med krav om medisins behandling for at kroppen kan tilpasses kjønnsidentitet. Verdialliansen har skrevet til Helse og omsorgsdepartementet om dette.

NLA-SAKEN

NLA Høgskolen har vært utsatt for en koordinert og strategisk kampanje med formål å endre skolens verdidokument. Verdialliansen har ikke vært part i saken, men har vurdert at sakens allmenne konsekvenser er så betydelige at vi har funnet det rett å levere kommentarer til en rekke aktører som er benyttet i denne kampanjen. Det er gledelig at tilsynsorganet NOKUT kort tid før jul konkluderte at et verdigrunnlag som fastholder ekteskapet mellom mann og kvinne, ikke i seg selv bryter med akademisk frihet.

Brev til Utdanningsforbundet

Brev til Utdanningsetaten i Oslo: Brev 1 / Brev 2

Brev til Forskerforbundet og NESH

Brev til Kunnskapsdepartementet

SAMTYKKELOV

Kampanjen for å vedta en samtykkelov har fått gjennomslag i regjeringsplattformen. Verdialliansen har pekt på at det parallelt pågår kampanje for å gi barn rett til å gi samtykke, og at en samtykkelov derfor kan svekke vernet mot overgrep.

POLITIET:

Både politiet og Forsvarets øverste ledelse profilerte støtte til Pride ved sin deltagelse i 2021. Verdialliansen tok opp dette i brev til Justis- og beredskapsdepartementet, da departementet nedsatte et utvalg som skulle vurdere politiets rolleforståelse i forhold til Norsk narkotikapolitiforening. Forholdet til Pride er langt mer problematisk, og må også inngå i en vurdering av politiets rolleforståelse, var vårt budskap. Tidligere brev til politiet kan du lese her.

PROSJEKTET SAMVITTIGHETSFRIHET

I løpet av 2021 ble Verdialliansens prosjekt «Samvittighetsfrihet» konkretisert med egne retningslinjer og egen styringsgruppe. Før jul er det gjort utsendelse av informasjon om prosjektet til en rekke juridiske fagpersoner og miljøer. Enkelte tilbakemeldinger er mottatt, og arbeidet med å etablere en juridisk ressurs- og kompetansenettverk for kristne verdier vil bli videreført. Prosjektet er også tilført økonomisk kapasitet.

MELD INN SAK

Verdialliansen er fortsatt i en tidlig fase. Det er behov for mange medlemmer for å bli lyttet til. Vi ønsker å forankre argumentene i virkelige og praktiske hendelser og erfaringer. Ikke slik at konkrete navn og hendelser blir referert – personvernet ivaretas, men innsikt i hvilke erfaringer som gjøres av foreldre og barn i skoler og barnehager, studenter i høyskoler og universiteter, arbeidstagere i privat og offentlig sektor. Vi har laget en egen kanal for å melde inn saker og hendelser. Gå inn på hjemmesidene www.verdialliansen.no. Øverst i høyre hjørne finner du knappen MELD INN SAK.

VEIEN VIDERE

Målet med aktiviteter og tiltak er å fremme formålet, slik det er formulert i de vedlagte vedtektene. Verdialliansen vil peke på demokratisk deltagelse ved grundig saksbehandling, argumenter som er forankret i fakta som kan etterprøves, og deltagelse på de arenaer og i de prosesser hvor beslutningene tas. Vi ønsker å vise respekt for motparter i verdidebatten, men likevel å være tydelige uten sterke karakteristikker. I stedet for å bidra til økt polarisering og konfliktnivå, har vi tro på disse retningslinjene for en tydelig stemme for det kristne verdigrunnlaget.

MEDLEMSKAP

Verdialliansen åpner for medlemskap både for personer og organisasjoner. Foreløpig har vi ikke gjennomført noen særlige kampanjer, men med økt press på kristne personer, verdier og trossamfunn, forventer vi at stadig flere vil etterlyse strategier for et tydelig svar. Det ønsker Verdialliansen å bidra til. Vi skal lage informasjonsmateriell, oppdatere nettsidene og FB-siden: https://www.facebook.com/verdialliansen, og håper at dere som allerede er medlemmer eller støttespillere, synes det er greit å anbefale Verdialliansen videre.

ÅRSMØTE 2022

Det er ikke satt dato for årsmøtet i 2022. Foreløpig er det uklart om også neste årsmøte blir nettbasert, eller om vi kan invitere til en møte med fysisk deltagelse. Styret kommer tilbake med informasjon på nyåret.

Med ønske til alle om et godt og velsignet godt nytt år i 2022!

Del