Ensretting krever reelle valgmuligheter

Statens ansvar for at norsk grunnskole er organisert, tilrettelagt og drives i samsvar med skolens folkerettslige forpliktelser blir ikke påvirket, endret eller redusert ved at lokale folkevalgte gis økt innflytelse og makt over vedtak om godkjenning eller ikke godkjenning.

Dette skriver Verdialliansen i en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i privatskoleloven med tilhørende forskrift. Høringsnotatet presenteres som forslag om økt innflytelse for lokale folkevalgte. Nyhetsmeldingen fra departementet fremhever at formålet er å gi lokalpolitikere mer makt til å si nei til privatskoler.

Høringsnotatet understreker at privatskolelovens § 1-1, som henviser til menneskerettsloven, ikke skal forstås slik at godkjenning og finansiering av skoler etter privatskoleloven er nødvendig for å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser etter bl.a. EMK protokoll 1 artikkel 2:

Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.

Verdialliansen viser også til konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, art. 13. 3:

Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.

Dersom den offentlige grunnskolen etablerer ideologisk og politisk skolering i den obligatoriske undervisningen, så vil flere elever, ansatte og foreldre komme i samvittighetskonflikt og oppleve skolen som arene for fremmedgjøring og utstøting. En slik utvikling vil i følge Verdialliansen være i konflikt med læreplanverket, opplæringsloven og skolens folkerettslige forpliktelser.

Retten og plikten til grunnskoleopplæring er en grunnleggende menneskerettighet som også har hjemmel i egen paragraf i grunnloven. Dersom norske kommuner, eventuelt med støtte fra staten, endrer den offentlige skolens organisering og innhold i økende konflikt med foreldrenes religiøse og filosofiske overbevisning, og samtidig fjerner reell mulighet for alternative valg, kan resultatet i ytterste konsekvens bli en situasjon hvor Norge ikke ivaretar og beskytter retten til opplæring.

Du kan lese høringskommentaren fra Verdialliansen her:

VERDIALLIANSEN HØRINGSKOMMENTAR ENDRING PRIVATSKOLELOVEN 6 JANUAR 2023

Del