Ber Statsforvalteren iverksette tilsyn etter opplæringsloven med skoleeier Oslo kommune

Verdialliansen har i dag sendt anmodning til Statsforvalteren i Oslo og Viken om å iverksette tilsyn etter opplæringsloven § 14-1 med Oslo kommune som skoleeier.

Bakgrunnen for anmodningen er at Oslo kommune vurderes å tilrettelegge og gjennomføre undervisningen med systematiske og vedtatte avvik fra opplæringsloven. Anmodningen dokumenterer at Oslo kommune har gjort deltagelse i markering av Pride og anvendelse av ressurser og undervisningsopplegg som fremmer LHBTQ-organisasjoners ideologi, politikk og reformkrav, til del av obligatorisk undervisning. Skoleeier Oslo kommune hevder at dette er forpliktelse som følger av læreplanverket og Opplæringsloven. Anmodningen avviser dette.

Anmodningen til Statsforvalteren gjennomgår skolens forpliktelser etter norsk lov, folkeretten og menneskerettighetene, og stiller dette opp mot faktum som er avdekket i Oslo kommune. Konklusjonen på denne sammenstillingen er at Oslo kommune vurderes å avdekke systematisk avvik.

Undervisning i kjønns- og seksualitetsmangfold gis inntrykk av å følge av læreplanene, på tross av at disse begrepene ikke gjenfinnes i verken opplæringsloven eller læreplanverket. Der er den gjennomgående verdien «mangfold», som forstås å omfatte en rekke andre identiteter og kategorier i tillegg til de som er knyttet til kjønn og seksualitet.

Anmodningen om tilsyn har følgende konklusjon:

1: Oslo kommune vurderes å avdekke avvik fra opplæringsloven med forskrift og læreplanverk, menneskerettighetene og annen lov og forskrift som regulerer grunnskolen.

2: Statsforvalteren anmodes om å iverksette tilsyn med Oslo kommune, på alle nivåer og med alle instanser som har innflytelse på undervisningen slik den møter den enkelte elev, med formål å avdekke eventuelle avvik slik at Oslo kommune kan korrigere disse og lukke avvik.

3: Oslo kommune vurderes å avdekke avvik fra forskrift om miljørettet helsevern i skolen. Statsforvalteren bes ta stilling til et eget tilsyn med Oslo kommunes internkontroll jf. forskriften, eventuelt om Helseetaten i Oslo skal behandle denne delen av anmodningen.

ANMODNING STATSFORVALTEREN TILSYN SKOLEEIER OSLO KOMMUNE 13 DESEMBER 2022

Del