Avviser senket lavalder

Straffelovrådet er opptatt av seksuell selvbestemmelse og har foreslått en rekke lovendringer for å fremme dette. Høringsuttalelsene avviser i stor utstrekning forslaget om redusert seksuell lavalder.

Bak fine ord om selvbestemmelse og samtykke finnes en agenda som ikke kommer frem like tydelig: Normer og regulering av retten til å gi samtykke skal fjernes. Barn skal kunne gi samtykke. Høringsuttalelsene viser at mange ser og forstår denne agendaen, og tar avstand fra den.

Rapporten ble lagt frem i desember 2022, og særlig forslaget om senket seksuell lavalder fra 16 til 15 år fikk oppmerksomhet. Et annet forslag fra straffelovrådet er å fjerne forbudet mot prostitusjon. Igjen handler det om at alle seksuelle handlinger som vurderes å være frivillig skal avkriminaliseres.

Verdialliansen skriver i sin høringsuttalelse at straffelovrådet kunne ha drøftet at barn vokser opp i et samfunn med mye fokus på sex og kropp, og at det finnes gode grunner for at voksne har ansvar for å la dem være barn så lenge som mulig. Strafferettens normerende funksjon kunne motivert Straffelovrådet til å vektlegge hvordan barn kan beskyttes. Denne muligheten ble ikke benyttet, til fordel for prioriteringen av seksuell selvbestemmelsesrett.

Verdialliansen viser til saken i Danmark, hvor den da 15 år gamle Sofie Larsen i Viborg ble utsatt for overgrep av en lærer. Læreren ble først dømt, men frikjent etter anke, fordi Sofie ble vurdert å ha gitt samtykke.

Verdialliansen kommenterer også straffelovrådets anbefalinger som ledd i kampanjen for en samtykkelov, og påviser hvordan en slik samtykkelov kan svekke vernet om barn, fordi det parallelt pågår kampanje for å fjerne lover og regler som setter grense mot at barn skal kunne samtykke. Aktører i den norske kampanjen for en samtykkelov er samtidig del av internasjonale organisasjon som vil:

«Eliminate all laws and policies that punish or criminalize same-sex intimacy, gender
affirmation, abortion, HIV transmission non-disclosure and exposure, or that limit the exercise
of bodily autonomy, including laws limiting legal capacity of adolescents, people with
disabilities or other groups to provide consent to sex or sexual and reproductive health
services or laws authorizing non-consensual abortion, sterilization, or contraceptive use
«

Fra deklarasjon i 2020 fra en rekke internasjonale organisasjoner til konferanse som markerte 25 år for FNs kvinnekonferanse. Se særlig pkt 14, 14a) og 14 g).

WHO definerer «adolescents som aldersgruppen 10 – 19 år.

VERDIALLIANSENS HØRINGSUTTALELSE TIL STRAFFELOVRÅDET

Del