6. juni: Myten om den tidligere straffelovens § 213

I 2022 var det «Skeivt kulturår», med fortellingen om at det var 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert som en grunnfortelling. Viktige nyanser fikk ikke plass i fortellingen.

Slik var teksten i § 213 i den tidligere Straffeloven av 1902:

«Finder der utugtig Omgjængelse Sted mellom Personer af Mandkjøn, straffes de, der heri gjør sig skyldige eller som medvirker dertil, med Fængsel indtil 1 Aar.

Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjængelse med Dyr.

Paatale finder alene Sted, naar det paakræves af almene Hensyn».

I artikkelen «Vekket sovende homo-paragraf» fra 2008 hevder forfatteren at siden paragrafen inkluderer det siste leddet om «allmenne hensyn», var den i praksis en avskaffelse av det generelle forbudet mot homoseksualitet mellom menn:

«Norge var således på en måte det første landet i Norden som avskaffet det generelle forbudet mot mannlig homoseksualitet. Loven ble kun brukt i helt spesielle tilfeller.»

Med dette perspektivet ble altså det generelle forbudet mot mannlig homoseksualitet i praksis avskaffet i Norge allerede i 1902, altså 70 år tidligere enn det som ble feiret i 2022.

Dette er ikke et forsvar for den tidligere § 213. Det er ikke tvil om at paragrafen hadde en tekst som var diskriminerende. Men de som kjempet for avskaffelse av paragrafen før 1972, understreket selv at dette var en sovende paragraf. Det var lovteksten som var diskriminerende, ikke at menn ble fengslet.

Dette kom ikke frem da statsminister Jonas Gahr Støre og daværende Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen på en pressekonferanse i april 2022 hevdet at 119 menn i Norge mellom 1902 og 1950 ble dømt for å ha hatt seksuell omgang med en annen mann. Det samme ble hevdet i en felles beklagelse fra Regjeringen på NRK.no.

Gahr Støre og Trettebergstuen beklaget på regjeringens vegne at «skeive ble kriminalisert og straffeforfulgt av norske myndigheter» og at «119 mennesker ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt».

Da Verdialliansen etterspurte dokumentasjon, svarte Kultur- og likestillingsdepartementet:

«I ettertid ser vi at bruken av antallet 119 dommer ble upresist og har derfor rettet dette opp. Nå framgår det at bestemmelsen som kriminaliserte sex mellom menn i straffelovens paragraf § 213 førte til at mange menn ble kriminalisert og straffet for kjærlighetslivet sitt. Regjeringen har ikke foretatt noen gjennomgang eller vurdering av hver enkelt domfellelse i de 119 sakene som det opprinnelig ble vist til».

§ 213 hadde som vist ovenfor et siste ledd som forutsatte at påtale bare skulle finne sted dersom det var påkrevet av allmenne hensyn. Artikkelen «Historia om § 213» fra Skeivt Arkiv har et avsnitt om «Bruken av paragrafen 1905-1950», hvor det refereres til en rekke av domfellelsene etter § 213.

Gjennomgangen i artikkelen viser direkte og indirekte at det som ble vurdert som «almene hensyn» i de aktuelle prosessene fra 1905-1950, i mange tilfeller fortsatt er forbudt eller medvirkende til straff også etter dagens straffelov.

I link nr 3 nedenfor (Brev til Regjeringen 30. mai 2022), på side 4-5, finner man en rekke eksempler på det artikkelen i Skeivt Arkiv beskriver. Her er et kort utdrag fra brevet til Regjeringen:

  • I Oslo/Kristiania var det i perioden 1905-1950 bare 16 dommer i § 213-saker. I ni av dommene ble voksne personer dømt for sex med gutter i alderen 16 til 18 år. I de resterende sju sakene var andre ting skjerpende, f.eks. at de seksuelle handlingene hadde skjedd i det offentlige rom eller at de tiltalte også var funnet skyldig i andre kriminelle handlinger (ofte at de også hadde hatt sex med gutter under 16 år).

I statsministerens tale, se link 1 nedenfor, er det etter Verdialliansens spørsmål lagt til et korrigerende etterord. Det er også rettet i pressemeldingen. Men fortsatt hevder regjeringen at «de fleste av de 119 mennene ble dømt for seksuell omgang med en annen mann». Gjentatte spørsmål om hvilket grunnlag regjeringen har for å hevde dette, er fortsatt ikke besvart, to år senere.

Riksadvokaten svarte at de aldri ble konsultert før regjeringen beklaget de 119 dommene.

Domstoladministrasjonen besvarte aldri henvendelsen om regjeringens beklagelse av avgjørelser som er foretatt av uavhengige norske domstoler.

Straffelovens forutsetning om «almene hensyn» fikk ingen plass i regjeringens fortelling om § 213.

Regjeringens beklagelse omfattet derfor med stor sannsynlighet en lang rekke forhold som er straffbare også i 2024.

Les mer her:
1 – Statsministerens tale 20. april 2022
2 – Regjeringens pressemelding 20. april 2022
3 – Verdialliansens brev til Regjeringen 30. mai 2022
4 – Verdialliansens brev 3. juni 2022 til Riksadvokaten og Domstoladministrasjonen
5 – Regjeringens svar v/ KUD 8. juni 2022
6 – Verdialliansens brev til Regjeringen 31. juni 2022

En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen og MorFarBarn

Del