30. juni: Det kristne samfunnsengasjementet er relevant og legitimt

Vi avslutter årets juni-bukett med en refleksjon over det kristne engasjementet i samfunnet.

Professor emeritus i kirkehistorie, Oskar Skarsaune, holdt i 2011 en avskjedsforelesning som ble mye omtalt. Tittelen var: «Kirkens konstantinske fangenskap ser vi slutten?»

KIRKEN OG KEISER KONSTANTIN DEN STORE

Tittelen, og foredraget, trakk linjene tilbake til 300-tallet, da keiser Konstantin bidro til at den kristne tro ble etablert som statsbærende religion i det romerske imperiet.

Skarsaunes bærende idé i forelesningen er at denne koblingen mellom den kristne kirke og statsmakten medførte bindinger og rammer som opp gjennom århundrene har begrenset kirkens frihet til å følge Kristus.

Diverse reformer har i Norge opphevet den tidligere statskirken. Kirken har etter dette en større selvbestemmelse og frihet enn tidligere. Det er en slik utvikling som ga Skarsaune grunnlag for forelesningens tittel: «Kirkens konstantinske fangenskap – ser vi slutten?» Vi deler teksten i forelesningen her, og vi oppforder alle til å lese Skarsaunes vektige innlegg for 13 år siden. 

HVA ER KIRKENS OG KRISTNES ROLLE I SAMFUNNET?

Spørsmålet for kristne personer, familier, grupper og kirker er fortsatt aktuelt: Hvordan skal vi forholde oss til det som skjer i dagens samfunn? Betyr erkjennelsen at ingen kan tvinges inn i Guds rike, at den kristne stemmen skal være fraværende og taus når lover og regler vedtas?

Dersom kirken erkjenner at den mister sin disippelkraft når den allieres med statsmakten – betyr det at kirken ikke skal ta stilling? Kan Skarsaunes budskap kombineres med å være en kirke som også har en stemme inn i dagsaktuelle samfunnsutfordringer?

Vi håper at hver enkelt blomst, hver enkel oppdatering gjennom disse 30 dagene i juni 2024, kan være et bidrag til å være kristne som både respekterer individets rett til å velge eget liv, og som ikke vil påtvinge andre verken etikk eller ideer som de selv ikke ønsker.

HVA KAN VI LÆRE AV PAULUS?

I Apostlenes gjerninger kapittel 21 leser vi om hendelsene da Paulus kom tilbake til Jerusalem og ble arrestert. I de påfølgende kapitler, kapittel 22 til 26, kan vi lese hans forsvarstaler i møte med folket, jødiske ledere og romersk rettsvesen. Paulus deler sin personlige livsreise, forteller om sitt livsforvandlende møte med Jesus og forsvarer seg mot anklagene som hadde ført til hans arrest.

Da han ble ført bort for å piskes, stilte Paulus spørsmål til de romerske soldatene som skulle utføre handlingen: «Har dere lov til å piske en romersk borger før han har fått en dom?» Grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, rett fra Bibelen!

Slik fortsetter prosessen mot Paulus fram til han blir sendt til Roma. Paulus forkynner at Jesus er reist opp opp fra de døde, at Jesus er den lovede Messias, samtidig som han appellerer til sine borgerrettigheter, innenfor datidens rettssystem.

Her er det mye inspirasjon å hente for kristne som søker rett vei i møte med dagens ekspansive stat, en stat som prøver å presse oss til å oppgi deler av våre verdier, vår identitet og vår tro.

POLITISK TVANG

I slutten av mai 2024 gjorde Drammen kommune det obligatorisk for alle ansatte, barnehagebarn og skoleelever å stå samlet rundt flaggstangen når prideflagget ble heist. Det handler ikke lenger om moraliserende kristne som vil påtvinge andre en kristen forståelse av ekteskap, reproduksjon, foreldreskap og kjønn. Nå handler det om å stå opp for retten til å være kristen!

Det kan vi gjøre ved å forkynne evangeliet – og vise til Guds ord og en kristen identitet. Men vi har også lov å henvise til norsk lov, menneskerettighetene og faglig forsvarlig kunnskap, når dette støtter oss i å møte det utenforskapet som brått er etablert i Norge for kristen tro og tanke på ulike samfunnsområder.

HVA ER KRISTNES MÅL?

En kristen kirke, og kristne personer, som hever tydelige stemmer i det norske samfunnet i en tid som denne, forsøker ikke å gjeninnføre noe «konstantinsk fangenskap» for kirken.

Målet med tydelighet fra kristne aktører er ikke å bringe samfunnet og staten inn under noen form for kristelig kontrollregime. Det handler i stedet om å levere et premissgrunnlag til staten og statens tjenere for hva den kristne kirken representerer, og hvorfor kristne borgere har rett til å være kristne, og stå sammen om kristne verdier og bibelsk tro.

Det handler ikke minst om at enkeltpersoner, grupperinger, menigheter og kirkesamfunn har rett til å stå for bibelske verdier uten å bli marginalisert og møtt med anklager om intoleranse, hat og det som verre er. Da er lovverket, menneskerettighetene og forsvarlig, forskningsbasert kunnskap i høyeste fra relevante momenter å trekke inn i samtalen.

TILPASNING ELLER ALTERNATIV STEMME?

Paradoksalt nok er kanskje den mest presise videreføringen av den konstantinske ideen i vår tid, de stemmene fra innsiden av kirkene som vil bringe kirken til taushet i verdispørsmål som berører kjønn, seksualitet, svangerskap, ekteskap og kjønn. Det gjøres bl.a. ved å vise til at kirken ikke lenger skal ha regulerende makt over andre borgeres liv.

Umiddelbart kan dette høres tilforlatelig ut. Men dersom kirken blir en del av majoritetskulturen og legitimerer statens invadering av privatsfæren, også i grunnleggende spørsmål om tro og identitet, så er vi tilbake til en kirke som nettopp støtter og leverer en slik legitimering av statsmakten som kjennetegner det konstantiske systemet.

KONKLUSJON

Vi avslutter denne juni-måneden med ordene i Lukas 3,1–2. De to versene oppsummerer først samtidens politiske, økonomiske, geografiske og religiøse maktpersoner og maktposisjoner og avsluttes med den korte, men triumferende setningen:

– Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken.

En riktig god og velsignet sommer videre til dere alle sammen!


EN FARGERIK BUKETT I JUNI er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del