23. juni: Statlige og kommunale handlingsplaner fremmer politisk og ideologisk (om)skolering

(Illustrasjonene i denne artikkelen er hentet fra «Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023-2026)«.)

Statlige og kommunale handlingsplaner legger nå rammen for omfattende politisk og ideologisk (om)skolering av hele det norske samfunnet.

«Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023-2026)«

Her gir vi en kort presentasjon av Regjeringens handlingsplan for «kjønns- og seksualitetsmangfold» for perioden 2023-2026. Planen ble presentert i februar 2023 og definerer 49 tiltak på alle samfunnsområder. Ni av regjeringens departementer deltar i handlingsplanen med tiltak om implementering på sine respektive områder. Dette arbeidet pågår for fullt, og en lang rekke tiltak er allerede gjennomført, eller i ferd med å bli gjennomført.

Mange av tiltakene er etter vår vurdering av et omfang som burde forutsette vedtak i Stortinget, kanskje også med lovvedtak, men dette gjennomføres uten folkevalgt forankring.

Verdialliansen forsøker å få oversikt over status for hvert av tiltakene, men slikt innsyn er avvist. Vi er derfor henvist til å sende konkrete innsynsanmodninger til hvert av de 49 tiltakene. Utformingen av en slik innsynsanmodning er under arbeid og vil bli sendt til regjeringen senere i sommer.

Lokale handlingsplaner

I tillegg til denne statlige handlingsplanen er det vedtatt, og det forberedes vedtak, av lokale handlingsplaner i flere kommuner rundt om i landet. I tillegg til å vedta slike lokale handlingsplaner, inngår kommuner egne avtaler med Foreningen FRI. Dette gir FRI betydelig innflytelse på kommunal forvaltning, også på områder som er regulert av sektorlover, som f.eks. skole- og barnehagesektor og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Noen store kommuner gjør slike avtaler med FRI uten behandling i folkevalgte organer, jfr. Asker kommune.

Demokratisk og ideologisk problematisk

Et svært problematisk aspekt ved hele handlingsplanen er at den ikke inneholder en klar definisjon av hva som legges i begrepene «Kjønnsmangfold» og «Seksualitetsmangfold». Hva mener f.eks. regjeringen med ordet «kjønnsmangfold» i tittelen, og de 30 gangene ordet blir brukt i handlingsplanen?

Verdialliansen ser betydelige demokratiske problemstillinger ved denne utviklingen, og vi vil prioritere kunnskapsformidling og engasjement i møte med dette. Samtidig vil vi understreke at det ikke er vår hensikt å skape en misnøye- og mistillitskultur.

Vi ønsker å bygge en kritisk motkultur som er ansvarlig og som er forankret i norsk grasrot- og demokratitradisjon. Vi ønsker å bidra til kunnskap som utløser demokratisk engasjement og deltagelse!

Vi håper du vil bli med i dette arbeidet!
Se eventuelt menyen Om oss og/eller Bli medlem på denne nettsiden.

Alle de 49 tiltakene i «Regjeringens handlingsplan
for kjønns- og seksualitetsmangfold
«

Se også handlngsplanen m/ innledning på Regjeringens nettsider : Regjeringens handlingsplan.

Illustrasjonene nedenfor er hentet fra handlingsplanen.

TILTAK 1: Øke bevilgningene til frivillige organisasjoner
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet i Norge samt å bidra til å bedre levekår og livskvalitet for skeive. I 2023 styrker regjeringen tilskuddsordningen til organisasjonenes arbeid for kjønns- og seksualitetsmangfold.

TILTAK 2: Opprette tilskuddsordning for bedre psykisk helse
Det skal opprettes en egen tilskuddsordning for å styrke innsatsen for skeives psykiske helse, blant annet rettet mot bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet.

TILTAK 3: Videreføre innføring av inkluderende ordbruk for helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten Helseforvaltningen viderefører arbeidet med å oppdatere informasjon, retningslinjer og andre normerende produkter til tjenester og befolkning på Helsenorge.no og Helfo med inkluderende ordbruk om kjønns- og seksualitetsmangfold.

TILTAK 4: Kjønns- og seksualitetsmangfold skal ivaretas i arbeidet for likeverdige offentlige tjenester
Regjeringen skal i sitt arbeid for likeverdige offentlige tjenester sørge for at hensynet til kjønns- og seksualitetsmangfold ivaretas.

TILTAK 5: Ha jevnlig dialog med KS om kommunenes likestillingsarbeid for skeive
Kultur- og likestillingsministeren vil i det bilaterale konsultasjonsmøtet med Kommunesektorens organisasjon (KS) drøfte hvordan staten og kommunesektoren kan samarbeide for å fremme likestilling i samfunnet, herunder likestilling for skeive.

TILTAK 6: Styrke kommunenes likestillingsarbeid som arbeidsgiver
I kultur- og likestillingsministerens bilaterale konsultasjonsmøte med Kommunesektorens organisasjon (KS) vil kommunenes arbeid for likestilling og ikke-diskriminering som arbeidsgiver være et særlig tema.

TILTAK 7: Vurdere hvilket behov skolene har for økt kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold Regjeringen vil vurdere hvilket behov lærere har for økt kompetanse om lhbt+ og eventuelt styrke kompetansetilbudet på dette området.

TILTAK 8: Ha et eksplisitt kjønnsperspektiv i stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene i universitets- og høyskolesektoren
Regjeringen vil i samråd med universitetsog høyskolesektoren vurdere tiltak som kan bidra til at studentene oppnår læringsutbytte beskrevet i utdanningenes rammeplaner og nasjonale retningslinjer på feltet. Meldingen til Stortinget om profesjons – utdanningene i universitets- og høyskolesektoren skal ha et eksplisitt kjønns- og mangfoldsperspektiv i rekruttering til utdanningene.

TILTAK 9: Sørge for god informasjonsformidling på ung.no
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet (Hdir) skal ivareta informasjonsformidling om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika til barn og unge i Norge, inkludert skeives seksuelle og psykiske helse, gjennom nettressursen ung.no.

TILTAK 10: Opprette en digital «regnbueportal»
Regjeringen vil opprette en nettside som samler tilgjengelige, kompetansehevende ressurser om kjønns- og seksualitetsmangfold for kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgiver og offentlig myndighet samt andre tilbydere av offentlige tjenester på lokalt og regionalt nivå.

TILTAK 11: Styrke kompetansen i politiet
Det er behov for å heve kompetanse og kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold både i politiets interne arbeid samt i det eksterne arbeidet som omfatter politiets oppgaveløsning og hvordan politiet møter innbyggerne på ulike arenaer. Politiet vil i dialog og samarbeid med lhbt+-organisasjoner iverksette kompetansetiltak (eksempelvis webinarer, kurs, e-læring) som gjøres tilgjengelig for ansatte i politiet.

TILTAK 12: Fremme lovforslag om forbud mot konverteringsterapi
Regjeringen vil våren 2023 fremme et lovforslag om forbud mot konverteringsterapi.

TILTAK 13: Styrke politiets forebyggende arbeid gjennom opplæring og veiledning
Nasjonalt kompetansemiljø innen hat – kriminalitet skal bidra til å heve politidistriktenes kunnskap og kompetanse om hatkriminalitet. Kompetansemiljøet vil gjennomføre opplæring for politidistriktene for å styrke politiets nasjonale arbeid med forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet, inkludert hatkriminalitet mot skeive.

TILTAK 14: Videreutvikle statistikk og analyse av anmeldt hatkriminalitet
Politidirektoratet har over tid utarbeidet en årlig analyse av hatkriminalitet for å følge utviklingen i anmeldelser og saker som føres for retten. Den nasjonale statistikken skal videreutvikles for å gi mer kunnskap om hvordan hatkriminalitet rammer ulike grupper, inkludert diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

TILTAK 15: Etablere dialog og møteplasser mellom politi og skeive
Politiet skal i større grad legge til rette for innbyggermedvirkning for å få bedre kunnskap om innbyggernes forventninger til politiet. Politiet skal både nasjonalt og på distriktsnivå ta initiativ til å etablere dialog og egnede møteplasser med ulike grupper av innbyggere. Det er viktig både for å sikre gjensidig informasjonsutveksling og bygge relasjoner og tillit.

TILTAK 16: Innføre kjønnskarakteristika som diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven
Regjeringen vil fremme forslag om å inkludere «kjønnskarakteristika» som et eget diskrimineringsgrunnlag i likestillings- og diskrimineringsloven og eventuelt i annet lovverk.

TILTAK 17: Utrede innføring av en tredje juridisk kjønnskategori
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å utrede en tredje juridisk kjønnskategori. Utredningen skal leveres til regjeringen i løpet av 2023.

TILTAK 18: Øke kompetanse hos NAVs ansatte
Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for å inkludere kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold i kompetansearbeid, for å styrke etatens evne til å bidra til et godt og inkluderende arbeidsliv.  Arbeids- og velferdsdirektoratet skal utarbeide generelle retningslinjer om ikke-diskriminering i forbindelse med arbeidsformidling. Dette vil inkludere flere brukergrupper, også skeive.

TILTAK 19: Forbedre statistikk om arbeidsmiljø og arbeidshelse for skeive
Regjeringen vil forbedre statistikk om arbeidsmiljø og arbeidshelse for skeive ved å foreslå kjønnsidentitet som en variabel i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø. Revidering av spørreskjemaene til neste levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø gjennomføres i 2024.

TILTAK 20: Utvikle en FoU-portefølje som skal øke kunnskapsgrunnlaget
Tiltaket skal bidra til et oppdatert, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om kjønns- og seksualitetsmangfold for sektormyndigheter og tjenestetilbyderes innsats for likestilling og mot diskriminering. Forskning om skeive med minoritetsbakgrunn, skeive i religiøse miljøer, transpersoner, personer med kjønnsinkongruens og inkluderende idrett skal prioriteres.

TILTAK 21: Innhente kunnskap om eldre skeive
Under Norges ordførerskap i Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI i 2022 ble det startet opp et prosjekt som skal sammenstille kunnskap om eldre skeives livskvalitet og levekår i Norden. Prosjektet gjennomføres av Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) og skal ende i en sluttkonferanse i november 2023.

TILTAK 22: Videreutvikle indikatorer for å måle utviklingen
Indikatorer for å måle utviklingen for situasjonen til skeive i Norge skal videreutvikles.

TILTAK 23: Styrke seksualitetsundervisning som omfatter lhbt+
Regjeringen vil fortsette det pågående arbeidet med støtte til seksualitetsundervisningen i skolen. Regjeringen gir grunntilskudd til FRI, Rosa kompetanse skole, Rosa kompetanse barnehage, Skeiv ungdom, Sex og Politikk og Blikk i 2023.

TILTAK 24: Sikre systematisk og langsiktig kunnskapsutvikling i forsvarssektoren
Regjeringen skal arbeide for å øke kunnskapen om kjønns- og seksualitets – mangfold i forsvarssektoren gjennom systematisk og langsiktig kunnskapsutvikling. Et eksempel kan være innføring av kjønns- og seksualitetsmangfold i læreplaner på Forsvarets skoler, herunder e-læring om kjønns- og seksualitetsmangfold i forsvarssektoren.

TILTAK 25: Gjennomgå praksis for medisinsk behandling av barn med medfødt usikker kroppslig kjønnsutvikling
Medfødt usikker kroppslig kjønnsutvikling (DSD) er samlebetegnelse på flere sjeldne tilstander knyttet til uklar kjønnsutvikling. Regjeringen vil se nærmere på dagens praksis for utredning og behandling av barn med medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling og vurdere behovet for nasjonal faglig normering. Det vil bli vurdert om det er behov for forsterket faglig innramming av praksis og om det er behov for lovregulering utover gjeldende regelverk.

TILTAK 26: Gi tilskudd til prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn
Regjeringen gir tilskudd til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) til et prosjekt om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn. Prosjektet skal legge til rette for dialog om lhbt+ mellom tros- og livssynssamfunn og lhbt+-organisasjoner. Tiltaket ses også i sammenheng med STLs pågående arbeid med negativ sosial kontroll.

TILTAK 27: Kompetanseheving i tros- og livssynssamfunn
Som en del av prosjektet om lhbt+ i trosog livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn utarbeide samtale-/kursopplegg om lhbt+ til bruk i samfunnene.

TILTAK 28: Kunnskapsinnhenting om holdninger i tros- og livssynssamfunn til skeive
Som en del av prosjektet om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn vil Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn gjøre en kunnskapsinnhenting om tros- og livssynssamfunnenes holdninger til skeive.

TILTAK 29: Gjennomføre regionale og lokale kurs for tros- og livssynsamfunn
Det kan være ulik kompetanse i tros- og livssynssamfunn rundt omkring i landet. Regjeringen vil legge til rette for regionale kurs og fagdager om lhbt+ i tros- og livssynssamfunn for å bidra til kompetanseheving.

TILTAK 30: Årlige dialogmøter med Sametinget om situasjonen til skeive med samisk bakgrunn
Regjeringen skal avholde årlige dialogmøter med Sametinget med formål om å bedre situasjonen til skeive med samisk bakgrunn.

TILTAK 31: Støtte forskning for å utvikle samisk språk om kjønns- og seksualitetsmangfold
Regjeringen vil utlyse et forskningsoppdrag om skeive historiske praksiser, språk og terminologi i Sápmi for å utvikle ord om kjønns- og seksualitetsmangfold på de ulike samiske språkene. Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 27 Skeive med minoritetsbakgrunn og skeive i religiøse samfunn

TILTAK 32: Minoritetsrådgivere skal synliggjøre aktuelle hjelpetilbud og -tjenester
Minoritetsrådgivere på videregående skoler, ungdomsskoler og voksenopplæringer har spisskompetanse om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold. I sitt arbeid møter de også elever som søker råd og veiledning knyttet til lhbt+. Minoritetsrådgiverne skal bidra til å gjøre relevante hjelpetilbud- og tjenester kjent for denne målgruppen.

TILTAK 33: Utvikle en kompetansepakke om lhbt+ til bruk i norskopplæring, introduksjonsprogram og voksenopplæring
I samarbeid med frivillige organisasjoner skal IMDi og HK-dir utvikle støtteressurser som lærere og veiledere i norskopplæring og introduksjonsprogram kan benytte til kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold. Støtteressursene skal også omfatte informasjon til skoleeiere og ledere i voksenopplæringen om bruken av retningslinjer for informasjon og varsling mellom etater i saker om negativ sosial kontroll.

TILTAK 34: Gjennomføre holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen
Regjeringen vil støtte samarbeid mellom lhbt+-organisasjoner og andre organisasjoner om holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen om kjønns- og seksualitetsmangfold.

TILTAK 35: Utvikle veiledningsmateriell for tolker
Det skal utvikles en digital veiledningspakke om tolking knyttet til lhbt+-tematikk for tolker og en terminologisk veileder for tolker knyttet til lhbt+-tematikk med formål om å sikre minoritetsspråkliges rett til å bli møtt på en trygg, åpen og profesjonell måte.

TILTAK 36: Bestille forskning om sammensatt diskriminering av skeive med etnisk minoritetsbakgrunn
Regjeringen vil bestille forskning om sammensatt diskriminering av skeive med etnisk minoritetsbakgrunn, erfaringer fra frivillige organisasjoner og opplevelser til skeive flyktninger under mottaks-, bosettings- og introduksjonsfasen.

TILTAK 37: Innhente kunnskap om transpersoners erfaringer i arbeidslivet
Regjeringen vil lyse ut et prosjekt som innhenter kunnskap om transpersoners erfaringer i arbeidslivet i statlig tariffområde.

TILTAK 38: Ferdigstille helhetlig, regionalt behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens
De regionale helseforetakene skal fullføre etableringen av behandlingstilbudet for personer med kjønnsinkongruens i samarbeid med brukere, kommuner, helseforetak og den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo universitetssykehus HF.

I tillegg til å utrede og behandle pasienter med kjønnsinkongruens, skal de regionale tilbudene bidra til kunnskapsutvikling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De regionale enhetene skal vektlegge informasjon og veiledning til lokale helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester om diagnoser, behandling og pasientforløp knyttet til kjønnsinkongruens.

TILTAK 39: Vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om behandling av kjønnsinkongruens kan styrkes
Det er et generelt behov for mer forskning, kunnskap og kompetanse om kjønnsinkongruens og hvordan ulike tilstander bør utredes og behandles i helsetjenesten.

Samtidig er forekomsten av kjønnsinkongruens i befolkningen lav og fagmiljøene er små. Dette understreker betydningen av godt faglig samarbeid over landegrensene. Regjeringen vil vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om behandling og forskning på kjønnsinkongruens kan styrkes.

TILTAK 40: Styrke samordningen på tvers av offentlige sektorer for bedre oppfølging av personer med kjønnsinkongruens
Regjeringen skal sørge for styrket samarbeid og koordinering av tjenester for personer med kjønnsinkongruens på tvers av sektorer.

TILTAK 41: Utvikle kunnskap om skeives deltakelse i idretten
Regjeringen vil bestille kunnskapsinnhenting om lhbt+ og skeives erfaringer med deltakelse i idretten, med vekt på hva som fremmer og hindrer åpenhet og deltakelse.

TILTAK 42: Bidra til økt bevissthet om sammenhengen mellom idrett, kjønnsroller og -stereotypier
Regjeringen vil i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) invitere til et ekspertmøte for å ta opp utfordringer knyttet til sammenhengen mellom idrett, kjønnsroller og kjønnsstereotypier, og hvordan dette kan utgjøre barrierer for skeives deltakelse i idrett.

TILTAK 43: Styrke Utdanningsdirektoratets veileder om støtte til undervisning om kjønn og seksualitet
Regjeringen vil styrke Utdanningsdirektoratets veileder for å støtte praksiser og situasjoner som kan fremme et godt selvbilde og positiv kroppsidentitet i kroppsøvingsfaget.

TILTAK 44: Utarbeide et nordisk veikart for å motvirke den voksende motstanden mot likestilling og skeives rettigheter
De nordiske likestillingsministrene skal samarbeide for å bekjempe tilbakeslag og motstand mot likestilling. Det utarbeides et nordisk veikart som vil bli fulgt opp gjennom det nordiske likestillingssamarbeidet i regi av Nordisk ministerråd.

TILTAK 45: Prioritere tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for alle
Norge vil sammen med andre land kjempe mot tilbakeslag for kjønnslikestilling og tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) for alle. Helhetlig seksualitetsundervisning i og utenfor skolesystemet er en viktig del av dette. Innsats for skeive skal løftes i tråd med ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med SRHR. Skeive og deres organisasjoner skal involveres i arbeidet med å fremme SRHR på landnivå og i multilaterale fora. Norge skal også bidra til å styrke inkludering av skeives behov i forskning på SRHR og hiv i primærhelsetjenesten og helsesystemer.

TILTAK 46: Være en pådriver for at skeives likestilling og menneskerettigheter ivaretas i multilaterale organisasjoner
Norge vil gjennom alliansebygging med andre land og deltakelse i relevante FN-organisasjoner, Verdensbanken og globale fond være en pådriver for en mer systematisk tilnærming til inkludering av skeive i arbeidet med FNs bærekraftsagenda og kampen mot fattigdom.

Det skal utvikles kunnskapsmateriell om ivaretakelse av skeives rettigheter til bruk i relevante fora. Skeives rettigheter skal ivaretas i regjeringens kommende handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklings – politikken, og Norge skal bidra til inkludering av skeive i organisasjoner som UN Women og FNs befolkningsfond. Innsats utenfor Norge Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 37

TILTAK 47: Vektlegge dialog med skeive representanter og gi finansiell støtte til deres organisasjoner
Dialog og samarbeid med skeive aktivister og deres organisasjoner i ulike land er avgjørende for å lykkes med å fremme rettigheter og inkludering for skeive. Norge vil bidra til at skeives stemme blir hørt, og koordinere vår innsats på landnivå og internasjonale fora i dialog og samarbeid med skeive. Norge skal gjennom tilskudd til norske, internasjonale og lokale lhbt+- organisasjoner bidra til å styrke deres kapasitet gjennom kunnskap og erfaringsutveksling.

TILTAK 48: Prioritere og videreføre innsats for skeives rettigheter i Europa gjennom EØS-midlene
Gjennom EØS-midlene bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Et fond for støtte til sivilt samfunn er obligatorisk i alle mottakerland. Norge vil prioritere og videreføre innsats for skeive i nye forhandlinger med EU og mottakerlandene om neste periode for EØS-midlene etter 2024.

TILTAK 49: Bidra til at skeives behov for beskyttelse og grunnleggende tjenester ivaretas i humanitær respons
Gjennom norske og internasjonale humanitære organisasjoner gir Norge betydelig humanitær bistand til land som er rammet av krise og konflikt. I dialogen og samarbeidet med andre stater og givere, FN og humanitære organisasjoner vil Norge bidra til at skeives særlige behov for beskyttelse og helsetjenester ivaretas i den humanitære innsatsen. Norge vil arbeide for bedre inkludering av skeive og deres organisasjoner i utvikling og gjennomføring av humanitær innsats.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del