22. juni: Domstolenes uavhengighet – en grunnsten for rettsstat og demokrati

«Domstolenes, og dommernes uavhengighet er et grunnleggende prinsipp som sikres gjennom at ingen kan gi domstolene eller dommerne instrukser om hvordan de skal behandle en sak.»

«Høyesteretts avgjørelser kan ikke overprøves av andre myndigheter. Stortinget, regjeringen, Domstoladministrasjonen og de ulike departementene kan ikke forlange at domstolene skal komme fram til et bestemt resultat i en sak.»

EN GRUNNSTEN FOR RETTSSTAT OG DEMOKRATI

Disse to innledende tekstavsnittene er hentet fra nettstedet domstol.no som drives av domstol-administrasjonen.

Domstolenes uavhengighet er en grunnsten for rettsstat og demokrati, og den inngår i maktfordelingen i hvordan vi organiserer stat og samfunn.

Les gjerne denne informative artikkelen: Domstoler, maktfordeling og uavhengighet på Lovdata.no.

EN BEKLAGELSE MED BISMAK

Derfor er det viktig å ha en tidlig varsling og oppmerksomhet om forhold som kan undergrave disse grunnprinsippene for det norske demokratiet. I blomsten for 6. juni tok vi opp «myten om den tidligere straffeloven § 213».

I den artikkelen dokumenterte vi hvordan regjeringen v/ statsminister Støre og tidligere statsråd Trettebergstuen beklaget 119 dommer som var felt over flere tiår, med bakgrunn i § 213, på en måte som griper inn i domstolenes uavhengighet.

Den politiske beklagelsen var ikke forankret i noen gjennomgang av de aktuelle dommene. De fleste dommene hadde bakgrunn i forhold som er forbundet med straff den dag i dag.

Det betyr at regjeringens beklagelse også kan oppfattes som et politisk signal om hvordan regjeringen og det politiske flertallet ønsker at domstolene skal dømme i tilsvarende saker som fortsatt kan komme til behandling ved norske domstoler.

Verken domstoladministrasjonen eller Riksadvokaten fant grunn til å reagere på regjeringens innblanding i lovlige fattede avgjørelser ved norske domstoler.

Å opprette myten om at homofili var forbundet med straff helt fram til 1972, var viktigere enn domstolenes uavhengighet på det tidspunktet de 119 dommene ble avsagt.

LEVER NORSKE DOMMERE OG JURISTER OPP TIL IDEALET OM UAVHENGIGHET?

Et annet forhold må også påpekes:

Norske dommeres fagforening er organisert som en egen avdeling i Juristforbundet, som igjen er tilknyttet fagforeningen Akademikerne.

Både Juristforbundet og Akademikerne profilerer offentlig sin støtte til Pride, og de oppmuntrer og mobiliserer sine medlemmer til å delta i Pride-parader.

Sommeren 2022 tok Verdialliansen kontakt med Dommerforeningen om dette, og skrev:

«Dommerforeningen er organisert som en seksjon i Juristforbundet. Det kan ikke utelukkes at part i sak hvor medlem i Dommerforeningen skal avsi kjennelse, kan trekke domstolens habilitet i tvil dersom tema for saken er relatert til forhold i Pride-eierens politiske arbeidsprogram. Dommerforeningen anmodes om å vurdere dette.»

Det tok et år og flere purringer før Verdialliansen fikk svar fra Dommerforeningen, som avviste problemstillingen og understreket at organiseringen ikke er noe problem.

I løpet av de to årene som har gått siden Verdialliansens første kontakt til Dommerforeningen, er grunnlaget for bekymring etter vår mening snarere styrket enn svekket.

De to brevene er samlet og kan leses her:
To brev fra Verdialliansen til Dommerforeningen i juni 2022 og juni 2023.

ØKT POTENSIAL FOR SPENNING OG KONFLIKT

Det svekker rettssikkerheten og domstolenes troverdighet når dommere som skal ta avgjørelser og dømme i slike saker, er organisert i Dommerforeningen, som faktisk er medlem i organisasjoner som mobiliserer for støtte og deltagelse i Pride.

På en rekke områder øker potensialet for spenning og konflikt på temaområder der Pride, Pride-flagget og LHBTQ-reformer er en del av, og kanskje hovedinnholdet, i konkrete rettssaker.

Se disse oppslagene på Juristforbundets hjemmesider i 2024 og 2023:

Oppfordring fra Juristforbundet i juni 2024 om å delta i Oslo Pride.

Verdialliansens oppsummering i tidligere brev til Dommerforeningen, er dessverre enda mer relevant i dag, enn da vi skrev det i 2023:   

Det vurderes å være et rettssikkerhetsproblem at norske dommere i 2023 og i tidligere år, gjennom sin fagorganisering blir koblet til Pride – og med det også til et politisk program – som må forventes å kunne bli tema for en rekke saker ved norske domstoler.

TO BREV fra VERDIALLIANSEN TIL DOMMERFORENINGEN, i juni 2022 og juni 2023.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Eller kanskje bli medlem i Verdialliansen og dermed støtte arbeidet vårt?

Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Klikk her for å lese om medlemskap i Verdialliansen.

Del