15. juni: Politiets rolleforståelse må være prinsipiell, objektiv og lik for alle

Politiets rolleforståelse ble gjenstand for utredning og revisjon på bakgrunn av kritikk mot tidligere Norsk narkotikapolitiforening. Samme evaluering har ikke funnet sted for politiets forhold til organisasjoner som fremmer «kjønns- og seksualitetsmangfold».

BREV FRA VERDIALLIANSEN TIL JUSTISMINISTER OG NYOPPRETTET UTVALG.

Etter en massiv kampanje fra media og aktivister besluttet Justis- og beredskapsdepartementet i juli 2021 å nedsette et utvalg for vurdering av rolleforståelsen mellom politiet og det som tidligere het Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), i dag Norsk narkotikaforebyggende forening.

Kort tid etter at utvalget ble oppnevnt, sendte Verdialliansen brev til både justisministeren og til lederen av det nyoppredede utvalget. Budskapet fra Verdialliansen var dette:

«Vurderingen av politiets rolleforståelse må ikke avgrenses til forholdet til en bestemt forening / organisasjon. Mandatet må søke et prinsipielt grunnlag for objektive, forutsigbare og hjemmelsbaserte retningslinjer som ivaretar politiets uavhengighet og likebehandling av alle samfunnsgrupper, diskrimineringsgrunnlag, politiske og økonomiske interesser.»

Brevet ble ikke besvart av utvalget.

UTVALGETS KONKLUSJON

Halvannet år senere, 11. januar 2023, leverte utvalget sin rapport, hvor det ble konkludert at det er:

«utvalgets oppfatning at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF. Forholdet mellom politiet og NNPF har vært tett og NNPF har drevet kompetanseheving av politiet, narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening. Dette har skjedd med politiets aksept, oppmuntring og støtte

UHELDIG ROLLEFORSTÅELSE

Det er uheldig at politiets rolleforståelse kun er tema i forhold til arbeidet mot legalisering av narkotika. Tilsvarende rolleavklaring bør også gjelde for politiets deltagelse i Pride, i «Rosa kompetanse justis», politiets kompetansehevning og samarbeid med andre interesseorganisasjoner.

Riktignok endret politiet i 2023 praksis når det gjelder å benytte uniform i Prideparader, men dette ble begrunnet med trussel- og risikobildet, ikke politiets uavhengighet.

Verdialliansen støtter at politiet skal ha kompetanse til å ivareta det vernet som straffeloven gir personer og grupper mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Vi kritiserer ikke at politiet er i dialog med personer og grupper for å ivareta dette oppdraget best mulig.

Verdialliansen og MorFarBarn er klar over at politiets deltagelse i Pride også kritiseres på nettsteder og av grupper som vi ikke har noe til felles med.

PROBLEMATISK OG UTFORDRENDE

Poenget som imidlertid står fast, er dette: Politiets rolleforståelse må være objektiv og prinsipiell. Politiet skal sikre alle legitime grupper det samme vernet mot å bli utsatt for straffbare handlinger. Men det er problematisk at politiet har et tett samarbeid med Foreningen FRI og Rosa kompetanse justis, at politiet deltar aktivt i Pride-parader, og at politietaten oppmuntrer sine ansatte til å delta, når de ikke gjør det samme overfor andre grupperinger i samfunnet.

Både stortingspresidenten (se bildet) og lokalpolitikere har nylig koblet legitimt og nøkternt forsvar av egen personlig integritet og samvittighetsfrihet i forbindelse med Pride-flagging på skoler, til alvorlig kriminalitet.

I denne situasjonen er det avgjørende at politiet som skal være en nøytral og upartisk aktør i samfunnet, forvalter straffeloven på en objektiv og prinsipiell måte.


En fargerik bukett i juni er et prosjekt fra Verdialliansen.no og MorFarBarn.no

Vil du vurdere å støtte dette prosjektet?
Små og store gaver mottas med takknemlighet! På forhånd tusen takk!
Gaver kan sendes til Verdialliansens konto: 1602 47 51140
Både Verdialliansen og Stiftelsen MorFarBarn er driftet utelukkende ved private gaver.

Del